Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 22/04/2017

 

TT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
1 0301951390 Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Được Vinh             -                        -                        -                     -                         -           5.234.828         5.234.828
2 0302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S             -         20.701.386         6.700.761                   -                         -         18.339.750       45.741.897
3 0302281237 Cty TNHH Thái Hưng             -                        -                        -                     -                         -         56.746.663       56.746.663
4 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc             -                        -                        -      57.360.083                       -           6.394.000       63.754.083
5 030'2483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An             -                        -         98.862.454                   -                         -           8.319.013     107.181.467
6 0303799712 DNTN Kiều Tuấn             -         28.334.663       28.071.057                   -                         -                        -         56.405.720
7 3400445217 Công Ty TNHH Lucky             -                        -         50.623.080                   -                         -                        -         50.623.080
8 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin             -                        -                        -                     -                         -       771.640.357     771.640.357
9 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm             -       236.852.739       96.771.991                   -                         -                        -       333.624.730
10 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH             -                        -                        -                     -                         -       215.889.452     215.889.452
11 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc             -                        -                        -                     -                         -       164.005.856     164.005.856
12 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát             -       147.559.092       60.910.164                   -                         -                        -       208.469.256
13 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)             -       270.637.383     145.809.291    21.003.612                       -                        -       437.450.286
14 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc             -           5.426.162       13.488.528                   -                         -              861.924       19.776.614
15 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến             -       284.859.080       85.457.724  284.859.080                       -                        -       655.175.884
16 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina             -           2.532.809     206.554.899                   -                         -                        -       209.087.708
17 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL             -                        -       240.664.767                   -                         -                        -       240.664.767
18 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam             -                        -                        -                     -                         -         11.848.423       11.848.423
19 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina             -       441.659.645  1.110.537.270                   -                         -         43.424.607  1.595.621.522
20 3600451024 Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai             -           1.095.467         3.761.105                   -                         -                        -           4.856.572
21 3600679607 Công ty TNHH Formosa Taffeta Đồng Nai             -    1.009.223.510                      -                     -                          -    1.009.223.510
22 3603126978 Công ty TNHH Marvelous Land Int'L Việt Nam             -       490.003.132                      -                     -                          -       490.003.132
Tổng cộng chuyên thu             -    2.938.885.068  2.148.213.091  363.222.775                       -    1.302.704.873  6.753.025.807
                   
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam             -       137.592.302                      -                     -                         -                        -       137.592.302
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A             -       248.570.135                      -                     -                         -                        -       248.570.135
3 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH             -       709.292.518                      -                     -                         -                        -       709.292.518
4 3600490111 Công ty CP Đúc Chính Xác C.Q.S MAY ' S             -              190.308                      -                     -                         -                        -              190.308
5 3600625344 Công ty TNHH Công Nghiệp Elma Việt Nam             -         14.844.962                      -                     -          21.079.842                      -         35.924.804
6 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam             -           8.945.370                      -                     -                         -                        -           8.945.370
7 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina             -       258.236.192                      -                     -                         -                        -       258.236.192
8 3600817303 Công ty TNHH Okura             -           3.216.282                      -                     -                         -                        -           3.216.282
9 3600975839 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lắp Máy Idico             -         70.500.816                      -                     -                         -                        -         70.500.816
10 3602893740 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng An Khang             -       383.559.750                      -                     -                         -                        -       383.559.750
Tổng cộng tạm thu             -   1.834.948.635 0 0 21.079.842 0 1.856.028.477
                   
Tổng cộng nợ chuyên thu và tạm thu             -   4.773.833.703 2.148.213.091 363.222.775   21.079.842,00 1.302.704.873 8.609.054.284