Danh sách doanh nghiệp nợ lệ phí Hải quan

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ LỆ PHÍ

 

STT

MÃ ĐV

TÊN DOANH NGHIỆP

Ghi chú

1

3602469926

Công Ty TNHH SX TM DV Vạn Đồng Phát

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

2

0303055657

Công Ty Cổ Phần  A Chi Son

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

3

0311765548

Công Ty TNHH Naito Việt Nam

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

4

0107717992

Công Ty TNHH Tích hợp Hệ thống HT VIệT NAM

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

5

3600664512

Lê Việt Hùng Anh

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

6

3601025371

Cty TNHH Đông  Việt

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

7

3600630601

Công ty cổ phần thép đặc biệt Pro-Vision

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

8

0101957042

CôNG TY TNHH NIHON DENKEI VIệT NAM

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05,  08, 09, 10

9

3600696715

CôNG TY TNHH KOYU & UNITEK

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10

10

0311809033

CôNG TY TNHH TM CN Hùng Mai

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10

11

0313820811

Công Ty TNHH SX Cơ Khí Quỳnh Chánh

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

12

0302755134

Công Ty TNHH Thiết Bị - Hệ Thống L.P.G

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

13

0312112781

Công Ty TNHH Amitec

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

14

0312208081

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tiến Phát

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

15

8026215332

Nguyễn Tấn Đạt

Nợ lệ phí tháng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10