Các văn bản pháp quy về phí, lệ phí Hải quan

Bảng kê các loại phí khi làm thủ tục Hải quan

Phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh 20.000 đồng/tờ khai
Phí hải quan kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 200.000 đồng/01 đơn
Phí hải quan cấp sổ ATA 1.000.000 đồng/sổ
Phí hải quan cấp lại sổ ATAA 500.000 đồng/sổ
Lệ phí đối với hàng hoá quá cảnh 200.000 đồng/tờ khai
Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) 200.000 đồng/phương tiện
Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan) 500.000 đồng/phương tiện

 

- Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

- Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. 

- Công văn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/07/2013 về việc vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí Hải quan (HQ các tỉnh, thành phố). 

- Công văn số 4613/TCHQ-VNACCS về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC (HQ các tỉnh, thành phố), điểm 7 hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thuế, hướng dẫn thu nộp lệ phí hải quan khi thực hiện hải quan điện tử.