Cải cách thủ tục hành chính năm 2017

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Va qua, nhm thc hin Ngh quyết s 19/NQ-CP ngày 28-4-2016 ca Chính ph v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia và Ngh quyết s 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 ca Chính ph v h tr và phát trin doanh nghiđến năm 2020, Cc Hi quan Đồng Nai xây dng kế hoch ci cách th tc hành chính năm 2017 vi mc tiêu đầy mnh ci cách hành chính; minh bch, đơn gin và thun li th tc to thun lơi nht cho hođộng xut nhp khu trên địa bàn.

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2017 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã xây dựng kế hoạch số 04/KH-HQĐNa ngày 20-01-2017 để triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai và thống nhất, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo kế hoạch, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính trong năm 2017 như sau:

1. Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan mức độ 4.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình Hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ Hải quan với trọng tâm là Hệ thống VNACCS/VCIS cùng hệ thống các chương trình vệ tinh theo phương thức quản lý hiện đại, tập trung. Triển khai thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo kế hoạch của ngành Hải quan.

3. Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tham vấn trọng điểm Hải quan-Doanh nghiệp và các bên đối tác; tuyên truyền, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp thông qua chuyên mục “Hi quan Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghip” trên các báo và đài phát thanh truyền hình và chuyên mục “Tư vn th tc Hi quan qua mng” trên website nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, bảo đảm việc tuân thủ chính sách, pháp luật

4. Thực hiện các giải pháp hiện đại hóa quản lý hành chính trong hoạt quản lý điều hành của đơn vị như: ứng dụng hệ thống DNa Customs Info, DNa Office và các phần mềm riêng có của Cục Hải quan Đồng Nai; hoàn thiện trang thông tin điện tử doanh nghiệp và website nội bộ; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “ng dng thiết b hi hp trc tuyến” và “Phòng giám sát hi quan trc tuyến”;

5. Triển khai hiệu quả Đề án hiện đại hoá thu nộp ngân sách theo phương thức điện tử với các ngân hàng đã ký thoả thuận hợp tác.

6. Tiếp tục phối hợp với Ban Cải cách Hiện đại hóa-Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm Đề án quản lý nguồn nhân lực dựa trên mô tả vị trí việc làm do Cục Hải quan Đồng Nai là đơn vị được chọn thí điểm đầu tiên trên lĩnh vực quản lý thuế xuất nhập khẩu và các lĩnh vực khác còn lại.

7. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đồng Nai cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan như triển khai giám sát 100% bằng camera đối với các khu vực cảng, ICD và địa điểm làm thủ tục trên địa bàn; nâng cao hiệu suất kiểm tra bằng máy soi container đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và các phương tiện kỹ thuật được trang bị và tự trang b࿋; nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tương thích, an ninh, an toàn cao 24/24 và 24/7;

8. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động quản lý của đơn vị.

Với những nội dung trên, Cục Hải quan Đồng Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 xứng đáng với truyền thống của đơn vị “Anh hùng lao động thi k đổi mi”.

Hi quan Đồng Nai

 

Nguồn phát hành: http://www.baodongnai.com.vn/