7. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

           Luật Hải quan quy định quản lý hải quan thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro, căn bản chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” vừa tạo được thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ngày 14/07/2006, Chi cục Kiểm tra sau thông quan chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
            Với chức năng, nhiệm vụ đặc thù, Chi cục Kiểm tra sau thông quan không thực hiện chức năng thông quan hàng hóa trực tiếp như các Chi cục khác mà trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra công tác phúc tập hồ sơ tại các Chi cục trực thuộc và tham mưu cho BLĐ Cục về công tác kiểm tra sau thông quan. 

Trụ sở Chi cục Kiểm tra sau thông quan trong khuôn viên Cục Hải quan Đồng Nai

 

              Biên chế gồm có 14 cán bộ công chức và Lãnh đạo các cấp, mô hình tổ chức của Chi cục gồm 03 đội chức năng: đội Kiểm tra sau trị giá, mã số thuế và thuế suất, chính sách thương mại; đội Kiểm tra sau gia công, SXXK và đội Tham mưu tổng hợp.

             Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với các hình thức cấp cao của Chính phủ và Nhà nước trong các năm hoạt động vừa qua./.