Khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan

Khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan. 

link: https://goo.gl/forms/EVzNMOhU3jRCuWIc2