CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

베트남 사회주의 공화국

독립자유행복

 

CoHieu1

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giữa Cục Hải quan Đồng Nai và Hiệp hội các nhà đầu tư Hàn Quốc

tại Đồng Nai

동나이 세관국 및 동나이성에 한국 투자자 협회 간에 협약서

 

KIAD

Căn cứ Quyết định 1005/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp;

세관 – 기업 상대방 관계 개발 안내에 대한 세관총국의 2014/03/31일자1005/QĐ-TCHQ호 결정서에 근거하여;

Phát triển Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là hoạt động hợp tác giữa cơ quan hải quan với các Hiệp hội doanh nghiệp để cùng thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, góp phần nâng cao chất lượng “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan, xây dựng hình ảnh lực lượng Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”;

세관 –기업 상대방 관계 개발 작업은  수출입 화물, 수출입 수단에 관련 법률의 규정을 잘 이행하고, 기업이 잘 편리해지고, 세관의 국가 관리를 강화 하고, 세관의 “ 고객을 위한 서비스  선언”을 더욱 향상해 지고 “프로 – 명백 – 효과”인 세관의 이미지를 잘 세우도록 세관기관 및 기업협회의 협력 활동이다.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

양쪽의 요구 및 가능에 근거하여;

Hôm nay, ngày 27  tháng 05  năm 2015, chúng tôi gồm có:

오늘 2015 ........, 저희는 다음 명칭한 명을 포함한다.

BÊN A: Cục Hải quan Đồng Nai.

 : 동나이성  세관국

Do Ông: LÊ VĂN DANH

대표자 : LÊ VĂN DANH

- Chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai.

직위 : 동나이성 세관국장

- Địa chỉ: 9A Đồng Khởi - phường Tam Hòa – Tp. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

주소 : 동나이성 – 비엔 화 시 – 담화 동 – 동꺼이 9A

- Điện thoại: 0613 895 710

전화번호 : 0613 895 710

- Fax: 0613 895 711

팩스 : 0613 895 711

BÊN B:  Hiệp hội các nhà đầu tư HÀN QUỐC tại Đồng Nai.

 : 동나이성에서 한국 투자자 협회

Do Ông: Hyun Bae Park

대표자 :  박현배

- Chức vụ: Chi Hội trưởng

직위 : 협회장

- Địa chỉ:  KCN Nhon Trach I ,Tỉnh Đồng Nai

주소 : 동나이성 – 롱타잉 공단 – 1번 거리 234번지

- Điện thoại: 08 6258 3710

전화번호 : 086258 3710

- Fax: 08 6258 3708

팩스 : 08 6258 3708

Hai bên cùng thống nhất ký Thoả thuận hợp tác bao gồm những nội dung sau:

양쪽은 논의하여 다음과 같은 내용을 서면한다.

Điều 1: Nội dung hợp tác :

1 : 협력 내용

1 - Trao đổi thông tin về chính sách XNK và tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

동나이성 범위에서 수출입 정책에 대한 정보 및 기업들의 수출입 상태를 서로 교환한다.

2 - Tổ chức tham vấn các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

동나이성 범위에서 기업들의 세관 분야 관련 애로사항에 대한 상담하도록 개최한다.

3 - Thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Hiệp hội.

세관기관 및 협회 간에 협력 제도를 실립한다.

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

2 : 양쪽의 책임

1 - Cơ quan Hải quan:

세관기관

1.1                       - Trao đổi thông tin về chính sách XNK và tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

동나이성 범위에서 수출입 정책에 대한 정보 및 기업들의 수출입 상태를 서로  교환한다.

- Khi có phát sinh về chính sách XNK mới ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong Hiệp hội Cục Hải quan Đồng Nai sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội trên địa bàn.

기업들의 영업에 영향이 마칠 수 있는 새로운 수출입 정책이 발생하면 동나이 세관국은 지방 범위에서 기업들에게 정확한 정보를 적시 알려 줄 것이다.

- Hàng năm, Cục Hải quan Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để ghi nhận những vướng mắc hoặc đóng góp ý kiến đối với hoạt động của cơ quan hải quan để hoàn thiện dần các văn bản, chính sách pháp luật về hải quan.

매년 동나이 세관국은 협회와 협력하여  세관에 대한 법률적 정책 및 문서를 완벽하도록 애로사항이나 참고 의견을 기록하기 위한 새관기관의 기업들과 대화 회의를 개최할 것이다.

- Cơ quan hải quan sẽ cung cấp khái quát tình hình hoạt động về kim ngạch XNK, số nộp thuế để Hiệp hội có thể đánh giá tình hình XNK của các doanh nghiệp trong Hiệp hội.

세관기관은  협회가 기업들의 수출입 상태를 판단할 수 있도록 수출입 금액 및 납세 번호에 대한 활동 상태를 개괄적으로 제공할 것이다.

1.2- Tổ chức tham vấn các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

동나이성 범위에서 기업들의 세관 분야 관련 애로사항에 대한 상담하도록 개최한다.

- Trong quá trình hoạt động phát hiện những văn bản khi thực hiện sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp thì chủ động tham vấn với Hiệp hội.

진행하는 동안  기업들한테 번거로움을 줄 문서를 발견하면 주동적으로 협회에 의해 상담할 수도 있다

 

- Tổng hợp vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tham vấn (nếu cần) để có hướng tháo gỡ hoặc đề xuất cấp trên xem xét giải quyết.

기업들의 애로사항을 모으고 필요할 경우에 해결하도록 상담 회의를 개최할 것이다.

1.3- Thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Hiệp hội:

세관기관 및 협회 간에 협력 제도를 실립한다.

- Chỉ định đầu mối để liên hệ khi cần trao đổi thông tin.

정보 교환이 필요할 경우 연락하기 위해 연락처를 지정한다.

- Thực hiện cung cấp thông tin thông qua cập nhật trên trang website, hộp thư điện tử hoặc tổ chức hội nghị để hướng dẫn.

웹사이드, 전자 이메일로  업데이트 작업을 통해 정보를 제공하거나 안내하도록 회의를 개최한다.

- Cung cấp thông tin các doanh nghiệp đang nợ thuế chây ì, các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích để nhờ hỗ trợ.

세금 재무하고 있는 기업, 도망간 기업의 정보를 제공한다.

2                             - Hiệp hội:

협회

2.1- Trao đổi thông tin về chính sách XNK và tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

동나이성 범위에서 수출입 정책에 대한 정보 및 기업들의 수출입 상태를 서로 교환한다

- Khi chính sách nhập khẩu ở nước sở tại thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam thì Hiệp hội chủ động có thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời thông báo đến Cục Hải quan Đồng Nai biết để nghiên cứu tham mưu các cấp lãnh đạo trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

현지에서 수입 정책이 변경하면 베트남 기업들에게 영향을 직접적으로 마칠 때 협회는 지방에서 있는 기업들한테 주동적으로 알려 주고 동시에  기업들을 위해 지원하도록 지방 세관국에게 알려 줄 것이다.

- Cung cấp các nguyên nhân tăng giảm kim ngạch XNK, tập hợp những vướng mắc phát sinh để cơ quan hải quan nghiên cứu hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và cũng là tài liệu tham khảo khi triển khai hội nghị đối thoại.

세관국이 안내 대책을 제시하거나 상사에 보고하도록 수출입 금액의 증가나 감소 원인을 제공하고 발생한 애로사항을 모이다. 이는 대화 회의를 전개할 때 참고 서류로 쓸 것이다.

- Thông báo các dự án chuẩn bị sẽ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc phát sinh gặp phải khi chuẩn bị đầu tư vào Đồng Nai.

투자할 프로젝트 및 동나이에 투자할 때 어려움 및 애로사항을 통보한다.

- Khi nhận được những văn bản chính sách mới do cơ quan hải quan chuyển đến thì thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội biết.

세관국에서 온 신 정책 문서를 받을 때 협희 멤버한테 알려 준다.

2.2- Tổ chức tham vấn các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

동나이성 범위에서 기업들의 세관 분야 관련 애로사항에 대한 상담하도록 개최한다

- Trên cơ sở tổng hợp vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đề nghị tham vấn với cơ quan Hải quan để đưa ra giải pháp thực hiện tốt hơn.

기업들의 애로사항을 모이는 것에 근거하여 세관국에 의한 상담을 받고 해결 방법을 모색한다.

- Tham gia tham vấn khi cơ quan Hải quan đề nghị để cải thiện pháp luật về hải quan.

세관의 법률을 개선하도록 세관기관의 요청을 받을 때 참석한다.

2.3 - Thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Hiệp hội:

세관기관 및 협회 간에 협력 제도를 실립한다.

- Chỉ định đầu mối để liên hệ khi cần trao đổi thông tin.

정보 교환이 팔요할 경우 연락하기 위해 연락처를  지정한다.

- Kịp thời thông báo, phản ánh đến Cục Hải quan Đồng Nai nếu phát hiện có công chức hải quan thực thi nhiệm vụ chưa tốt.

세관 공무원이 잘 하지 않으면 동나이성 세관국한테 적시 반영한다.

- Hỗ trợ cơ quan hải quan trong việc đôn đốc các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội nộp thuế, cung cấp thông tin các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, nợ thuế chây ì,... để cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp thu hồi theo quy định.

협회의 멤버한테 기한을 맞추어 납세를 하지적하고, 미 납세한 기업 및 도망간 기업에 대한 정보를 제공한다.

- Hỗ trợ phiên dịch, biên dịch trong các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng năm và hỗ trợ dịch thuật một số văn bản để đăng trên website của Cục hải quan Đồng Nai.

기업 대회 회의를 개최할 때 통-번역 및 동나이성 세관국의 웹사아드 에 올릴 문서 번역을 지원한다.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

3 : 이행 원칙

1.                            Mục tiêu chung là kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin, giải đáp các vướng mắc nhanh chóng cho các Doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.

공동 목표는 동나이성에 있는 한국 기업을 위하여 적시 정보를 제공하고,애로사항을 빨리 해결할 것이며 베트남 법률을 잘 준수하도록 기업의 수출입 활동이 더 편리해 줄 것이다.

2.                            Chương trình hợp tác phi lợi nhuận và không thu bất kỳ khoản phí nào từ phía các Doanh nghiệp thành viên khi đặt câu hỏi, nhờ tư vấn, hướng dẫn từ phía cơ quan Hải quan.

협회의 멤버가 세무기관에 의한 어떤 질문, 상담이나 안내를 할 때 비이익 및 비비용의 협력 프로그램

Điều 4. Đầu mối liên hệ:

4 : 연락처

1 - Cơ quan Hải quan:

세관기관

+ Ông: Phan Minh Thảo

대표자 : Phan Minh Thảo

+ Chức vụ: Phó Ban cải cách Hiện đại hóa.

직위 : 현대화 개혁 부서 부장

+ Điện thoại: Cơ quan: 061.3895 733; Di động: 0918 014 679

전화번호 : 기관 : 061.3895 733; 휴대폰: 0918 014 679

+ Email: thaopm@customs.gov.vn

이메일 : thaopm@customs.gov.vn

3.                            Hiệp hội:

협회

+ : Ông  : Nguyễn Trung Hoa

대표자 : Nguyễn Trung Hoa

+ Chức vụ: Trợ lý

직위 : 보조

+ Điện thoại cơ quan: 08 6258 3709           ; Di động: 0909000445

전화번호 : 기관 : 08 6258 3709           휴대폰 : 0909000445

 

+ Email: trunghoa@kctcvn.com                                      

이메일 : trunghoa@kctcvn.com

Điều 5. Điều khoản chung

5 : 공동 사항

4.1. Thoả thuận hợp tác này có hiệu lực từ ngày ký;

본 협력 협약서는 서면된 날짜부터 유효한다

4.2. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi, thống nhất giải quyết;

이행하는 동안 애로사항이 발생하면 양쪽은 논의하고 같이 해결할 것이다.

4.3. Thoả thuận hợp tác được lập thành 05 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, 01 bản gửi Tổng cục Hải quan.

본 협약서는 5부로 작성되며 각 부가 같은 가치을 가진다. 각 쪽은 2부로 보관하고 1부는 세관총국으로  보낼 것이다.

 

HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC TẠI ĐỒNG NAI

동나이에서 한국 투자자 협회

 

CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

 

                                 동나이 세관국