Thành tựu 20 năm

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2014    
       
2 Bằng khen của Bộ Tài chính Đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu có hiệu quả, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu thuế hàng hóa XK, NK năm 2013 12/02/2014
1 Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 Đã thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hải quan năm 2013 12/02/2014

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2013    
5 Cờ thi đua của Chính phủ Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính năm 2012 22/07/2013
4 Cờ thi đua của Chính phủ Có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tài chính năm 2011 21/06/2012
3 Tập thể lao động xuất sắc do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hải quan năm 2011 29/05/2012
2 Bằng khen của Bộ Tài chính Có thành tích thu thuế xnk năm 2011 21/05/2012
1 Cờ thi đua của UBND tỉnh Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011 (Hạng I Cụm 6) 09/04/2012

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2012    
5 Giấy khen của Tổng cục Hải quan do có thành tích tốt, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2012 19/07/2012
4 Bằng khen của Bộ Tài chính do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thủ tục Hải quan điện tử 02/08/2011
3 Bằng khen của Bộ Tài chính do có thành tích thu thuế xnk năm 2010 28/02/2011
2 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010  29/01/2011
1 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010  05/01/2011

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2011    
5 Cờ thi đua của Chính phủ do đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2010 của ngành Tài chính  09/09/2011
4 Bằng khen của Bộ Tài chính do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thủ tục Hải quan điện tử 02/08/2011
3 Bằng khen của Bộ Tài chính do có thành tích thu thuế xnk năm 2010 28/02/2011
2 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010  29/01/2011
1 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010  05/01/2011

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2010    
2 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm  (2005 - 2009) 16/07/2010
1 Giấy khen của UBND Tp Biên Hòa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng " TP Biên Hòa năm 2010 07/12/2010

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2009    
5 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hải quan năm 2008 27/04/2009
4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2009 07/12/2009
3 Huân chương lao động hạng nhất Đã có thành tích xuất sắc  trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc  30/11/2009
2 Cờ thi đua hạng nhất của UBND Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008  11/03/2009
1 Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2008 của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 09/06/2009

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2008    
8 Bằng khen của Bộ Tài chính vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hải quan năm 2008  
7 Giấy khen của Tổng cục trưởng TCHQ Thành tích trong việc viết bài cho tập san "vai trò của người phụ nữ Hải quan Việt Nam trong quá trình cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan"  
6 Cờ Thi đua của Chính Phủ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của BTC  
5 Cờ thi đua xuất sắc UBT Thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2007  
4 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007  
3 Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai Thành tích xuất sắc trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trong 20 năm qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  
2 Bằng khen của Bộ Tài chính Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2007  
1 Bằng khen của UBND tỉnh Bình Thuận Đã có nhiều đóng góp cho phong trào giúp đỡ, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại Bình Thuận năm 2007  

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2007    
4 Bằng khen của Bộ Tài chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2006.  
3 Cờ thi đua của Chính Phủ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2006 của BTC  
2 Bằng khen Bộ Tài chính Thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2003-2007  
1 Cờ thi đua của UBND tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006.  

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2006    
1 Bằng khen của Bộ lao động TBXH Thành tích trong hoạt động xã hội từ thiện từ năm 2001-2005  

 

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2005    
2 Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1994 - 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
1 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Thành tích trong phong trào thi đua năm 2005  

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2002    
2 Cờ của Chính phủ Có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Tài chính năm 2002.  
1 Cờ của UBND tỉnh   Có thành tích trong phong trào thi đua năm 2002.  

 

Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2001    
3 Cờ của UBND tỉnh Có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2001  
2 Cờ luân lưu cấp Ngành  Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiều mặt công tác năm 2001  
1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2001  
Stt
Hình thức
Lý do
Ngày
Năm 2000    
3 Cờ thi đua của UBND tỉnh  Có thành tích trong phong trào thi đua năm 2000  
2 Cờ của Chính phủ Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Hải quan năm 2000.  
1 Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1995 - 1999, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.