Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 06/05/2021

STT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
I. Nợ thuế chuyên thu              
1 0302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S                -             20.701.386           6.700.761                          -                 -                  18.339.750           45.741.897
2 0302281237 Cty TNHH Thái Hưng                -                              -                            -                            -                 -                  56.746.663           56.746.663
3 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc                -                              -                            -          57.360.083               -                    6.394.000           63.754.083
4 0302483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An                -                              -          98.862.454                          -                 -                    8.319.013        107.181.467
5 0303799712 DNTN Kiều Tuấn                -             28.334.663        28.071.057                          -                 -                                   -             56.405.720
6 03400445217 Công Ty TNHH Lucky                -                              -          50.623.080                          -                 -                                   -             50.623.080
7 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin                -                              -                            -                            -                 -               771.640.357        771.640.357
8 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm                -          236.852.739        96.771.991                          -                 -                                   -          333.624.730
9 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc                -                              -                            -                            -                 -               164.005.856        164.005.856
10 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát                -          147.559.092        60.910.164                          -                 -                                   -          208.469.256
11 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)                -          270.637.383      145.809.291        21.003.612               -                                   -          437.450.286
12 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc                -               5.426.162        13.488.528                          -                 -                       861.924           19.776.614
13 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến                -          275.560.734        85.457.724      284.859.080               -                                   -          645.877.538
14 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina                -               2.532.809      206.554.899                          -                 -                                   -          209.087.708
15 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL                -                              -        240.664.767                          -                 -                                   -          240.664.767
16 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam                -                              -                            -                            -                 -                  11.848.423           11.848.423
17 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -          441.659.645   1.110.537.270                          -                 -                  43.424.607     1.595.621.522
18 3602568853 Công ty TNHH Sản Xuất ống Thép Không Hàn Cán Nóng                -       2.391.868.814   4.898.639.119                          -                 -                                   -       7.290.507.933
19 3401044095 Công ty TNHH Xe Buýt Điện Xanh 0     7.460.475.879      810.548.952      681.985.205         8.953.010.036
20 3600718912 Công ty TNHH KCC (Việt Nam)                -          132.010.131                132.010.131
21 3603619331 Công ty thiết bị đường dây điện Cự Bảo             41.490.977           4.149.098                 45.640.075
Cộng I                -     11.307.551.322   7.796.878.991   1.045.207.980               -            1.081.580.593   21.231.218.886
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam 0        294.604.527                          -                   -            294.604.527
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A 0        248.570.135                          -                   -            248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam 0             8.945.370                          -                   -                 8.945.370
4 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina 0        258.236.192                          -                   -            258.236.192
Cộng II                -   810.356.224 0 0 0 0 810.356.224
Tổng cộng I+II                -   12.117.907.546 7.796.878.991 1.045.207.980               -   1.081.580.593 22.041.575.110