Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 16/08/2017

STT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
I. Nợ thuế chuyên thu              
1 0301951390 Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Được Vinh                -                            -                            -                        -                 -               5.234.828             5.234.828
2 0302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S                -             20.701.386             6.700.761                      -                 -             18.339.750           45.741.897
3 0302281237 Cty TNHH Thái Hưng                -                            -                            -                        -                 -             56.746.663           56.746.663
4 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc                -                            -                            -         57.360.083               -               6.394.000           63.754.083
5 030'2483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An                -                            -             98.862.454                      -                 -               8.319.013         107.181.467
6 0303799712 DNTN Kiều Tuấn                -             28.334.663           28.071.057                      -                 -                            -             56.405.720
7 3400445217 Công Ty TNHH Lucky                -                            -             50.623.080                      -                 -                            -             50.623.080
8 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin                -                            -                            -                        -                 -           771.640.357         771.640.357
9 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm                -           236.852.739           96.771.991                      -                 -                            -           333.624.730
10 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH                -                            -                            -                        -                 -           215.889.452         215.889.452
11 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc                -                            -                            -                        -                 -           164.005.856         164.005.856
12 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát                -           147.559.092           60.910.164                      -                 -                            -           208.469.256
13 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)                -           270.637.383         145.809.291       21.003.612               -                            -           437.450.286
14 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc                -               5.426.162           13.488.528                      -                 -                  861.924           19.776.614
15 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến                -           284.859.080           85.457.724     284.859.080               -                            -           655.175.884
16 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina                -               2.532.809         206.554.899                      -                 -                            -           209.087.708
17 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL                -                            -           240.664.767                      -                 -                            -           240.664.767
18 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam                -                            -                            -                        -                 -             11.848.423           11.848.423
19 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -           441.659.645      1.110.537.270                      -                 -             43.424.607      1.595.621.522
20 3600712438 Công Ty TNHH Huỳnh Nghiệp       166.600                          -                            -                        166.600
Tổng cộng chuyên thu       166.600      1.438.562.959      2.144.451.986     363.222.775               -        1.302.704.873      5.249.109.193
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina                -           258.236.192                          -                        -                 -                            -           258.236.192
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A                -           248.570.135                          -                        -                 -                            -           248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam                -               8.945.370                          -                        -                 -                            -               8.945.370
4 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH                -           709.292.518                          -                        -                 -                            -           709.292.518
5 3600674849 Công ty TNHH H.A.V.A.S                -               7.341.322                          -                        -                 -                            -               7.341.322
6 3600819692 Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam                -           837.562.866                          -                        -                 -                            -           837.562.866
7 3602893740 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng An Khang                -        2.566.797.914                          -                        -                 -                            -        2.566.797.914
8 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam                -           260.994.829                          -                        -                 -                            -           260.994.829
Tổng cộng tạm thu                -   4.897.741.146 0 0 0 0 4.897.741.146
Tổng cộng nợ chuyên thu và tạm thu       166.600 6.336.304.105 2.144.451.986 363.222.775               -   1.302.704.873 10.146.850.339