Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 05/10/2020

STT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
I. Nợ thuế chuyên thu              
1 302162889001 Chi nhánh công ty TNHH thương mại T&S           -           20.701.386         6.700.761                    -              -          18.339.750         45.741.897
2 302281237 Cty TNHH Thái Hưng           -                        -                      -                      -              -          56.746.663         56.746.663
3 302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc           -                        -                      -         57.360.083            -           6.394.000         63.754.083
4 302483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An           -                        -         98.862.454                    -              -           8.319.013       107.181.467
5 303799712 DNTN Kiều Tuấn           -           28.334.663       28.071.057                    -              -                       -           56.405.720
6 3400445217 Công Ty TNHH Lucky           -                        -         50.623.080                    -              -                       -           50.623.080
7 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin           -                        -                      -                      -              -        771.640.357       771.640.357
8 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm           -         236.852.739       96.771.991                    -              -                       -         333.624.730
9 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc           -                        -                      -                      -              -        164.005.856       164.005.856
  3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát           -         147.559.092       60.910.164                    -              -                       -         208.469.256
10 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)           -         270.637.383     145.809.291       21.003.612            -                       -         437.450.286
11 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc           -            5.426.162       13.488.528                    -              -              861.924         19.776.614
12 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến           -         275.560.734       85.457.724     284.859.080            -                       -         645.877.538
14 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina           -            2.532.809     206.554.899                    -              -                       -         209.087.708
15 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL           -                        -       240.664.767                    -              -                       -         240.664.767
16 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam           -                        -                      -                      -              -          11.848.423         11.848.423
17 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina           -         441.659.645  1.110.537.270                    -              -          43.424.607    1.595.621.522
18 3602568853 Công ty TNHH Sản Xuất ống Thép Không Hàn Cán Nóng           -      2.391.868.814  4.898.639.119                    -              -                       -      7.290.507.933
19 3401044095 Công ty TNHH Xe Buýt Điện Xanh      7.460.475.879     810.548.952     681.985.205        8.953.010.036
Cộng I           -    11.134.050.214  7.792.729.893  1.045.207.980            -     1.081.580.593  21.053.568.680
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam 0       294.604.527                    -                -           294.604.527
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A 0       248.570.135                    -                -           248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam 0          8.945.370                    -                -              8.945.370
4 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina 0       258.236.192                    -                -           258.236.192
Cộng II           -   810.356.224 0 0 0 0 810.356.224
Tổng cộng I+II           -   11.944.406.438 7.792.729.893 1.045.207.980            -   1.081.580.593 21.863.924.904