Thông tin khen thưởng, nợ thuế, phạt, cưỡng chế của Doanh nghiệp

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ - LIST of TAX DEBT COMPANIES
Số liệu đến - Data till : 23/05/2017

TT Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Số nợ thuế
Tax code Name of Enterprise  Tax Deb
Thuế XK Thuế NK Thuế GTGT Thuế TTĐB Thuế BVMT,TV  Nợ phạt chậm nộp Tổng
Export tax Import tax VAT tax Excise Tax Enviromental Tax Late payment penalty  Total
1 0302401304 Công Ty TNHH ô Tô Sao An Lạc             -                        -                        -      57.360.083               -             6.394.000       63.754.083
2 030'2483561 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên An             -                        -         98.862.454                   -                 -             8.319.013     107.181.467
3 0303799712 DNTN Kiều Tuấn             -         28.334.663       28.071.057                   -                 -                          -         56.405.720
4 3400445217 Công Ty TNHH Lucky             -                        -         50.623.080                   -                 -                          -         50.623.080
5 3600262080 Công ty TNHH Viko Glowin             -                        -                        -                     -                 -         771.640.357     771.640.357
6 3600360955 Công ty TNHH Nguyễn Lâm             -       236.852.739       96.771.991                   -                 -                          -       333.624.730
7 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH             -                        -                        -                     -                 -         215.889.452     215.889.452
8 3600496875 Công Ty TNHH Siêu Tốc             -                        -                        -                     -                 -         164.005.856     164.005.856
9 3600523487 Công Ty TNHH TM & DV Đại thạnh Phát             -       147.559.092       60.910.164                   -                 -                          -       208.469.256
10 3600562856 Công Ty TNHH TN INTERTRADE (Việt Nam)             -       270.637.383     145.809.291    21.003.612               -                          -       437.450.286
11 3600632782 Nguyễn Lưu Quốc             -           5.426.162       13.488.528                   -                 -                861.924       19.776.614
12 3600637438 Công Ty TNHH Thanh Tiến             -       284.859.080       85.457.724  284.859.080               -                          -       655.175.884
13 3600639361 Công ty TNHH SX Young Poong Vina             -           2.532.809     206.554.899                   -                 -                          -       209.087.708
14 3600645284 Công ty TNHH Quốc Tế APL             -                        -       240.664.767                   -                 -                          -       240.664.767
15 3600660596 Công Ty TNHH DV & TM Tin Học Phước Nam             -                        -                        -                     -                 -           11.848.423       11.848.423
16 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina             -       441.659.645  1.110.537.270                   -                 -           43.424.607  1.595.621.522
17 312666437 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Colibries             -         27.706.119         2.770.616             30.476.735
18 3600244765 Công ty HHCN Broad Bright             -         10.130.575         1.013.057             11.143.632
Tổng cộng chuyên thu             -    1.455.698.267  2.141.534.898  363.222.775               -      1.222.383.632  5.182.839.572
II. Nợ thuế tạm thu              
1 3600732554 Công ty TNHH UTC Vina             -       258.236.192                      -                     -                 -                          -       258.236.192
2 3600247653 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A             -       248.570.135                      -                     -                 -                          -       248.570.135
3 3600689940 Công ty TNHH Kwang Sung Việt Nam             -           8.945.370                      -                     -                 -                          -           8.945.370
4 3600436298 Công ty xe đạp con rồng Việt Nam TNHH             -       709.292.518                      -                     -                 -                          -       709.292.518
5 3600975839 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lắp Máy Idico             -       117.887.918                      -                     -                 -                          -       117.887.918
6 3400446309 Công Ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam             -       191.461.936                      -                     -                 -                          -       191.461.936
Tổng cộng tạm thu             -   1.534.394.069 0 0 0 0 1.534.394.069
Tổng cộng nợ chuyên thu và tạm thu             -   2.990.092.336 2.141.534.898 363.222.775               -   1.222.383.632 6.717.233.641