Thu ngân sách 15.200 tỷ đồng năm 2017: "Hải quan Đồng Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao"

Nguồn phát hành: Báo Việt Nam Logistic review