Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015, số 17663/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định 356/QĐ-TCHQ ngày 01/03/2016 của Tổng cục Hải quan về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, Quyết định 2151/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2017 của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017 …. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ đạt các kết quả sau:

I- Về những kết quả đạt được:

1- Thực hiện khai hải quan qua hệ thống Hải quan điện tử:

Từ năm 2014, cùng với toàn ngành, đơn vị đã triển khai thành công Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại 7/7 Chi cục và 100% doanh nghiệp, nâng mức dịch vụ độ công lên mức cao nhất (mức 4), giảm thời gian, chi phí, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp và ứng dụng phương thức quản lý tiên tiến, đạt chuẩn trong khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS liên tục được hoàn thiện, đảm bảo thông quan 24/7.

Thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 26/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020, cùng với toàn Ngành thực hiện chỉ tiêu chung về rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, trong đó, thời gian thông quan hàng hóa XNK là thời gian tổng hợp từ các khâu thực hiện quy trình: doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho hàng, logistics, cơ quan cấp phép, cơ quan giám định, cơ quan Hải quan. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai sử dụng phương pháp chọn quãng thời gian ngẫu nhiên làm mẫu đo thời gian thông quan hàng hóa ở khâu thực hiện thủ tục hải quan của đơn vị, kết quả:

+ Hàng luồng xanh được thông quan ngay khi khai báo, hàng luồng vàng có thời gian kiểm tra hồ sơ trung bình là 11 phút, hàng luồng đỏ có thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là 53 phút.

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu: Hàng luồng xanh được thông quan ngay khi khai báo, hàng luồng vàng có thời gian kiểm tra hồ sơ trung bình là 04 phút, hàng luồng đỏ có thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là 41 phút.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo mục tiêu phấn đấu về thời gian thông quan hàng hóa XNK, đúng với lịch trình hội nhập khu vực mà Thủ tướng giao.

Trong năm 2017, đơn vị tiếp tục phấn đấu giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK, đảm bảo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, cụ thể: hàng nhập khẩu từ 12 ngày giảm xuống còn 90 giờ; hàng xuất khẩu từ 10 ngày giảm xuống còn 70 giờ.

2- Thực hiện cơ chế Một cửa quốc gia:

Tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, trong quá trình thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp, các đơn vị đã khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Từ năm 2016, đơn vị đã chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai, giúp giảm thời gian làm thủ tục, thông quan phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đến 90%. Qua đó, làm tiền đề thông quan nhanh chóng và kịp thời hàng hoá XNK.

Tính đến tháng 8/2017, cơ chế Một cửa Quốc gia đã kết nối chính thức 11 Bộ, ngành với 39 trên tổng số 280 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều hơn nữa, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xác định đẩy mạnh việc rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định về hải quan theo hướng liên thông, đảm bảo kết nối chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan nhằm thúc đẩy việc tăng số lượng, chất lượng các thủ tục hành chính được giải quyết trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia, tăng cường giám sát bằng camera, trang bị các thiết bị đo lường hiện đại, thực hiện phân loại rủi ro đối với hàng hóa trước khi hàng đến cảng ..., phấn đấu hoàn thành kế hoạch đến năm 2020 tất cả các thủ tục hành chính không chỉ riêng của cơ quan Hải quan mà tất cả các Bộ ngành được triển khai hoàn toàn trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia, tiến tới mục tiêu một cửa ASEAN trong toàn ngành.

3- Thực hiện cơ chế Một cửa ASEAN:

Từ tháng 9/2015, cơ chế Một cửa Quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore) để trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN. Hiện tại cơ chế Một cửa Quốc gia đang tiếp tục trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D với 04 nước trên thông qua môi trường thử nghiệm.

Để xây dựng và kết nối thành công cơ chế Một cửa ASEAN, cần có Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện cơ chế Một cửa ASEAN với đủ 10 nước thành viên phê chuẩn. Đến nay, đã có 8/10 nước phê duyệt Nghị định thư.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục theo dõi diễn biến, tham gia góp ý, đề xuất và triển khai thực hiện kết nối cơ chế Một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

4- Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý Nhà nước, các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan:

Đến nay, ngành Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 36 Ngân hàng; chính thức trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển cho 09/14 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Hải Phòng, 01 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 01 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với toàn ngành, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã triển khai Dự án hiện đại hoá thu nộp ngân sách giữa Hải quan – Kho bạc – Thuế và ngân hàng, theo đó đã triển khai phối hợp thu ngân sách với 23 ngân hàng thương mại trên địa bàn, phục vụ theo dõi nợ thuế, cập nhật dữ liệu tiền thuế vào chương trình, xóa bỏ khoảng thời gian gián đoạn trong quy trình thông quan hàng hóa XNK.

5- Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến:

Triển khai các biện pháp đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã quán triệt và ban hành những văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và CBCC, cụ thể:

Ban hành công văn số 859/HQĐNa-GSQL ngày 25/04/2017 gửi các đơn vị trực thuộc lưu ý một số nội dung nhằm đẩy mạnh việc triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đến các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Ban hành thông báo số 123/TB-HQĐNa ngày 08/05/2017 về việc tổ chức các lớp tập huấn sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và công chức Hải quan, mục đích giải đáp các vướng mắc khi thao tác trên hệ thống.

Ban hành công văn số 1063/HQĐNa-CNTT ngày 23/05/2017 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận để thông báo triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (gồm 26 thủ tục cấp Cục, 77 thủ tục cấp Chi cục), về mức độ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, về địa chỉ truy cập các ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến (http://pus.customs.gov.vn) đối với toàn bộ thủ tục hành chính đang thực hiện.

Từ ngày chính thức triển khai thực hiện đến nay (23/05/2017 đến 31/08/2017), toàn đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 1.555 hồ sơ thủ tục hành chính doanh nghiệp gửi trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đúng quy định về thời gian, quy trình thực hiện theo từng thủ tục.

II- Phương hướng thúc đẩy việc thực hiện chính phủ điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới:

- Đẩy mạnh việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, song song với tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS và chuẩn bị các bước cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo như lộ trình của Tổng cục Hải quan; thực hiện đầy đủ việc kết nối thông tin giữa các Bộ ngành với Tổng cục Hải quan qua cổng thông tin một cửa quốc gia đạt yêu cầu của Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai và mở rộng Dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách điện tử giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính với các Ngân hàng thương mại tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế, khai báo hải quan.

- Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tự động hóa hải quan trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đối với các thủ tục hành chính của các Bộ ngành, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển e – Declaration (thủ tục hải quan điện tử), e – Manifest (bản lược khai hàng hóa điện tử), e – Payment (thanh toán điện tử qua Ngân hàng), e – Permit – cấp giấy phép điện tử của các Bộ ngành) và e – C/O (cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử) theo lộ trình triển khai của Tổng cục Hải quan.

- Tiếp tục triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đã ký kết; nghiên cứu xây dựng, ký kết, triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý của mỗi cơ quan được chặt chẽ, đồng thời khắc phục chồng chéo, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó, tập trung công tác rà soát văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan và các lĩnh vực liên quan để kịp thời kiến nghị xử lý khi phát hiện có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, hết hiệu lực ... nhằm mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa bàn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu của các Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Hải quan Đồng Nai

Link bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/raovat/201710/hai-quan-dong-nai-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-2662942/index.htm

Nguồn phát hành: Báo Đồng Nai online