Triển khai "Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng"