Báo cáo quyết toán DNCX

Câu hỏi: 21184:

Mục 3 khoản 52 điều 1 TT39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 38/2015/TT-BTC:”52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công 3. Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công”. Như vậy, xin hỏi DNCX thuê gia công có phải lập và báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC hay không?

Ngày gửi: 19/12/2018 - Trả lời: 24/12/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Căn cứ Khoản 52 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định:

            “52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công

          ….3. Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công.

          …5. Các trường hợp không làm thủ tục hải quan tại điều này, DNCX có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình các chứng từ tài liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (trừ việc thông báo cơ sở sản xuất).”

          Tham khảo công văn 846/GSQL-GQ2 ngày 23/06/2016 về nộp báo cáo quyết toán của doanh nghiệp nội địa gia công cho DNCX, theo đó doanh nghiệp nội địa thực hiện và nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu.

Ngoài ra, căn cứ công văn 12072/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2015 về nộp báo cáo quyết toán của DNCX nhận gia công cho DNCX khác thì DNCX không phải báo cáo quyết toán phần nguyên liệu, vật tư, thành phẩm đã nhận gia công.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.