chỉ tiêu thông tin tại mẫu 18A/TB-HĐGCL/GSQL

Câu hỏi: 21767:

Theo điều 62, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại, theo đó “tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định lại theo mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V Thông tư này bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại”. Tham chiếu chỉ tiêu thông tin nêu tại mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II, mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V, doanh nghiệp hiểu rằng, chỉ tiêu số lượng mặt hàng gia công lại & số lượng nguyên liệu vật tư đưa đi gia công không phải khai báo/ thông báo với cơ quan hải quan theo mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II, mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V. Vậy thông tin về số lượng mặt hàng gia công lại & số lượng nguyên liệu vật tư đưa đi gia công có phải khai báo/ thông báo với cơ quan hải quan theo mẫu mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II, mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V hay không ?

Ngày gửi: 09/07/2019 - Trả lời: 11/07/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KIARA GARMENT

Địa chỉ: TP Nam ĐỊnh - Email : vuquanghuy.tbhn@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ mục 4, 5 mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Mặt hàng gia công lại

STT

Mã sản phẩm gia công lại

Tên sản phẩm gia công lại

Đơn vị tính

Trị giá tiền công gia công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công: (ghi mã, tên, đơn vị tính các nguyên liệu, vật tư sẽ đưa đi để thực hiện hợp đồng gia công lại)”

Do đó, thông tin về Tên, Mã sản phẩm gia công lại và Nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại phải khai báo/ thông báo với cơ quan Hải quan theo mẫu mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V

Tương tự, căn cứ mẫu số mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC hướng dẫn khai báo về các tiêu chí hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công lại, đề nghị công ty nghiên cứu và tham khảo để khai báo đúng hướng dẫn

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.