CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TSCĐ của DNCX

Câu hỏi: 22305:

doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay muốn góp vốn là máy móc cho 1 doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp thường) khác bằng TSCĐ của công ty thì cần mở tờ khai xuất với mã loại hình gì? Và thủ tục hải quan thực hiện như thế nào ?

Ngày gửi: 13/01/2020 - Trả lời: 14/01/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất I.J Tech Vina

Địa chỉ: Thanh Liêm, Hà Nam - Email : kieuoanhd17@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ khoản 55 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

55. Điều 79 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý

a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyn mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đu đã thực hiện đy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Công ty căn cứ các quy định trên để thực hiện, trường hợp công ty lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện thủ tục theo quy định tại điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

2. Về loại hình xuất khẩu góp vốn bằng tài sản cố định chuyển mục đích

Nếu công ty lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng nếu góp vốn vào doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì có thể tham khảo không phải thực hiện làm thủ tục hải quan do đã hoàn thành thủ tục thanh lý và nghĩa vụ thuế liên quan theo quy định trên.

 Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ vào nội dung hướng dẫn nêu trên để lựa chọn thực hiện việc khai báo phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.