DNCX thuê kho ngoại quan và xuất khẩu vào thị trường nội địa

Câu hỏi: 22760:

chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu cho các doanh nghiệp chế xuất khác tại phía Nam. Doanh Nghiệp muốn thuê kho ngoại quan để đưa hàng vào kho ngoại quan và chờ xuất khẩu cho các doanh nghiệp chế xuất khác tại các tỉnh phía nam. Doanh nghiệp có được thuê kho ngoại quan để dẽ dàng thực hiện việc quản lý hàng hoá, chúng tôi không muốn thuê kho thường theo điều 80 Thông tư 38 TT/BTC. Vậy theo Nghị định 08/2015 điều 85 mục 3a hàng hoá của chúng tôi có thuộc diện hàng hoá xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu vào thị trường nội địa không vậy?

Ngày gửi: 15/06/2020 - Trả lời: 17/06/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh - Email : nghia@armsvn.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 85 và khoản 2 Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

Điều 85. Hàng hóa gửi kho ngoại quan

  1.Hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại Khoản 1 Điều 84 Nghị định này được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan...”

...3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:

a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;...

    …Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Do đó, trường hợp công ty nêu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP là trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu

 Tuy nhiên, tham khảo công văn 7209/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Hải quan liên quan ý kiến của công ty thì trong thời gian hàng ở trong kho ngoại quan, doanh nghiệpthực hiện chuyển quyền sở hữu hàng hóa, nếu chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu trở lại nội địa thì mở tờ khai nhập khẩu và hoàn thành các thủ tục hải quan đưa hàng từ kho ngoại quan vào nội địa quy định hay trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa theo loại hình B11, E62, E52 cho đối tác nước ngoài và hàng hóa đưa vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu, trong thời gian này đối tác nước ngoài có hợp đồng bán hàng hóa trên vào nội địa để nhập khẩu theo các loại hình A12, E31, E21 thì doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu đưa hàng hóa vào nội địa.

Công ty có thể tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn