Doanh nghiệp chế xuất thuê gia công lại toàn phần

Câu hỏi: 21149:

Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, nhập nguyên liệu theo loại hình sxxk từ nước ngoài và thuê lại doanh nghiệp FDI gia công toàn phần sản phẩm, tức là chúng tôi nhập nguyên liệu về và giao toàn bộ nguyên liệu cho doanh nghiệp nội địa gia công ra thành phẩm cuối cùng sau đó nhận lại sản phẩm và xuất khẩu luôn, không trực tiếp sản xuất công đoạn nào cả. Vậy Doanh nghiệp chế xuất có được thuê gia công lại toàn phần như trên không? nếu có chúng tôi có phải thông báo cơ sở sản xuất của bên thuê gia công lại với đơn vị hải quan không?

Ngày gửi: 08/12/2018 - Trả lời: 11/12/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HANARO TNS VIỆT NAM

Địa chỉ: 19 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội - Email : windy@htns.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Việc thực hiện kinh doanh, triển khai dự án doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đúng theo Giấy phép đầu tư quy định tại khoản 2 điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Theo đó, DNCX phải thực hiện đúng mục tiêu dự án được quy định tại Giấy phép đầu tư được cấp.

- Căn cứ điều 42 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 42. Quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công

2. Đối với bên nhận gia công:

a) Được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa tạm nhập khẩu theo định mức và tỷ lệ hao hụt để thực hiện hợp đồng gia công và đối với sản phẩm gia công xuất khẩu.

b) Được thuê thương nhân khác gia công.

c) Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công; phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, phụ liệu, vật tư mua trong nước.

d) Được nhận tiền thanh toán của bên đặt gia công bằng sản phẩm gia công, trừ sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu% tạm ngừng nhập khẩu. Đối với sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện thì phải tuân thủ các quy định về giấy phép, điều kiện.

đ) Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.

e) Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công

- Căn cứ Điều 62 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC:

 “ Điều 62. Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công toàn bộ hoặc gia công công đoạn (thuê gia công lại) thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài là người làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, báo cáo quyết toán hợp đồng gia công với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hợp đồng gia công này. Tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định lại theo mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V Thông tư này bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại...”

Do đó, theo các quy định trên chỉ trường hợp doanh nghiệp có hoạt động gia công và ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài mới thực hiện gia gia công lại. Hiện chưa có quy định DNCX không hoạt động theo loại hình gia công mà tiên hành nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để giao gia công lại toàn bộ, nhận sản phẩm về để xuất khẩu như đã nêu

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.