Đối tác nhập khẩu tại chỗ không chịu mở tờ khai đối ứng

Câu hỏi: 20236:

chúng tôi là công ty gia công sau khi nhập hàng để gia công rồi xuất khẩu tại chỗ cho một công ty khác, chúng tôi đã mở tờ khai xuất tại chỗ. Sau đó công ty gửi cho phía công ty khách hàng mở tờ khai nhập tại chỗ đối ứng nhưng phía công ty khách hàng không chịu mở dù chúng tôi đã thuyết phục nhiều lần. Việc công ty bên nhập không làm thủ tục nhập đối ứng gây ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích và quyền lợi bên phía công ty.Vậy công ty chúng tôi sẽ phải xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Ngày gửi: 09/03/2018 - Trả lời: 13/03/2018

Tên doanh nghiệp: SVT

Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội - Email : kimhung14pro@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ khoản 4 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

          “Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

          …4. Thời hạn làm thủ tục hải quan

          Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan”.

          Như vậy, thời hạn mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị các bên khi thực hiện XNK tại chỗ phải thực hiện đúng quy định trên. Trường hợp không thực hiện đúng quy định các bên sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

          - Căn cứ Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp hủy tờ khai:

          “Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

          1. Các trường hợp hủy tờ khai:

          a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

          b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra;

          c) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;

          d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:

          d.1) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;

          d.2) Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);

          d.3) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;

          d.4) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát;

          d.5) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư này”.

          Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nêu không thuộc các trường hợp hủy tờ khai do tờ khai đã hoàn thành thủ tục và đã giao nhận thực tế hàng hoá.

          Do đó, các bên cần làm việc, bàn hướng xử lý thực hiện đúng theo quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

              Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.