Hàng nhập SXXK dùng cho hợp đồng gia công

Câu hỏi: 19488:

chúng tôi nhập nguyên liệu theo loại hình SXXK miễn thuế theo điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Nhưng nay do kế hoạch thay đổi doanh nghiệp chúng tôi lấy 1 phần nguyên liệu nhập SXXK này để cung ứng cho hợp đồng gia công ký với thương nhân nước ngoài. Nhưng hợp đồng gia công này chúng tôi không sản xuất tại nhà máy thuộc quyền sỡ hữu của công ty chúng tôi mà thuê lại 1 công ty khác có cở đầy đủ cơ sở SX tại Việt Nam để gia công lại và chỉ thanh toán tiền gia công lại sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu trong vòng 2 năm từ ngày nhập khẩu. Vậy lượng nguyên liệu nhập SXXK sau đó cung ứng cho hợp đồng gia công và hợp đồng gia công này lại mang đi gia công lại thì có được miễn thuế hay ko?

Ngày gửi: 11/09/2017 - Trả lời: 13/09/2017

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: Hà Tây - Email : Thuydtt@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm

1. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

…d) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công:

Bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công; chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại Điều 114 Thông tư này nếu thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đến khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư cung ứng.

Đối với sản phẩm sản xuất xuất khẩu có chu kỳ sản xuất trên 02 năm thì thực hiện theo từng sản phẩm xuất khẩu. Tổ chức, cá nhân phải có văn bản giải trình, xuất trình chứng từ chứng minh chu kỳ sản xuất sản phẩm cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán hợp đồng gia công và được chấp thuận”.

Theo quy định trên, công ty được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK để cung ứng cho hợp đồng gia công. Tuy nhiên, chính sách thuế thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, công ty phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.Cụ thể:

“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

...2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;...”.

- Căn cứ công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, tại mục 11 của Phụ lục đính kèm có hướng dẫn:

“Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 12, khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hoá được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hoá xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc doanh nghiệp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không được miễn thuế, không được hoàn thuế”.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 782/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2017 của Tổng cục Hải quan thì: “Trường hợp tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không đủ cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế”.

Theo các quy định trên, công ty sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK để cung ứng cho hợp đồng gia công nhưng không tổ chức sản xuất mà đem đi gia công lại thì công ty không được miễn thuế đối với phần nguyên liệu đem đi gia công lại.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.