Hoàn lại thuế VAT và NK

Câu hỏi: 22577:

Ngày 08.04.2020 chúng tôi có chuyển dư vào KBNN 57.276.241 VND của TKHQ 103236912660 nhưng vì TKHQ này chúng tôi khai sai nên đã xóa vì vậy chúng tôi đã nộp dư khoản tiền trên. Nay muốn hoàn lại số tiền trên thì phải làm thủ tục như thế nào?

Ngày gửi: 20/04/2020 - Trả lời: 24/04/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sơn Bột tĩnh điện Akzo Nobel Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1 Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai - Email : thinhuha.huynh@akzonobel.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 64 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

64. Điều 131 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 131. Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm của người nộp thuế

Người nộp thuế khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hồ sơ giấy người nộp thuế nộp công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này….”

Như vậy, trường hợp số tiền thuế của công ty được xác định là nộp thừa thì công ty thực hiện thủ tục xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.