Hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Câu hỏi: 20955:

Công ty chúng tôi có thắc mắc như sau kính mong quý cơ quan giải đáp: theo mục e điều 5 thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về hoạt động của Đại lý làm thủ tục hải quan có quy định như sau: “e) Thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan”. Trường hợp Công ty chúng tôi thuê đại lý làm thủ tục hải quan, sử dụng chữ ký số của đại lý để kí lên hồ sơ hải quan, nếu như tờ khai hải quan cần phải khai chỉnh sửa bổ sung sau 60 ngày thì cơ quan hải quan sẽ phát hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đại lý hải quan hay cho chủ hàng?

Ngày gửi: 08/10/2018 - Trả lời: 11/10/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM

Địa chỉ: SỐ 10, ĐƯỜNG 17A, KCN BIÊN HOÀ 2, BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày /6/2014 quy định:

“Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

…2. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ:

a) Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật này;

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;

d) Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải;

đ) Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của Luật này;

e) Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

g) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều này trong phạm vi được ủy quyền. Người khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, e và g khoản 2 Điều này”.

Căn cứ khoản 2 điều 5, khoản 4 điều 13 và khoản 1,2,3 điều 14 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 5. Đại lý làm thủ tục hải quan

2. Đại lý làm thủ tục hải quan (giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng; đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan khi xác định hành vi vi phạm pháp luật hải quan về hải quan. Giám đốc đại lý hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 13. Quyền, trách nhiệm của Đại lý làm thủ tục hải quan

4. Chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lý.

Điều 14. Quyền, trách nhiệm của chủ hàng

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cho đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cung cấp cho đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Giám sát, khiếu nại việc thực hiện các nghĩa vụ của Đại lý làm thủ tục hải quan trong phạm vi được ủy quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan hải quan trong trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế.

Theo các quy định trên, đại lý hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu do công ty cung cấp và trong phạm vi được ủy quyền. Do công ty không cung cấp hợp đồng đại lý và chi tiết hồ sơ vụ việc nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên. Khi có hành vi vi phạm, cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào hợp đồng đại lý và hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm của đại lý hải quan hay chủ hàng.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn