Hợp đồng gia công

Câu hỏi: 21596:

Cùng một công ty mẹ A, có 2 hợp đồng gia công với 2 công ty B (2018/B/HĐGC) và C (2018/C/HĐGC), thành phẩm xuất gia công của công ty B (đế giày) là một nguyên phụ liệu của công ty C để gia công sản phẩm xuất gia công (giày). 1. Thủ tục xuất (A-B), nhập (A-C) khẩu tại chỗ, loại hình tờ khai. 2. Công ty A muốn thực hiện bút toán thể hiện việc xuất và nhập hàng trên vào sổ sách kế toán thì thủ tục khai báo tờ khai xuất nhập như thế nào cho đúng với qui định pháp luật.3. Công ty A nhập tự thanh toán tiền hàng cho chính công ty A xuất được không?

Ngày gửi: 15/05/2019 - Trả lời: 16/05/2019

Tên doanh nghiệp: POU SUNG VIET NAM CO.,LTD

Địa chỉ: Bau Xeo Industrial Zone, Trang Bom District, Dong nai Province - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 1./ Về thủ tục xuất nhập khẩu và loại hình tờ khai.

 1.1 Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện hàng hoá gia công XNK theo các hợp đồng gia công riêng lẽ theo Điều 16, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC  ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và khoản 5, 6, 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018.

1.2 Về gia công chuyển tiếp:

- Căn cứ điều 43 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 43. Gia công chuyển tiếp

Thương nhân được quyền gia công chuyển tiếp, cụ th như sau:

1. Sản phẩm gia công của hp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hp đồng gia công khác tại Việt Nam.

2. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công công đoạn trước được giao cho thương nhân theo chỉ định của bên đặt gia công cho hp đồng gia công công đoạn tiếp theo.

- Căn cứ điều 63 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 63.  Thủ tục giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo qui định tại Điều 33 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ( nay là điều 43 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP) phải làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân Bên giao, Bên nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sản phẩm gia công chuyển tiếp được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công và được sử dụng đúng mục đích gia công….

Như vậy, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ giữa công ty B và công ty C thực hiện theo quy định tại điều 63 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

 - Về loại hình tờ khai theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 04 năm 2015 đối với hàng hóa hàng hóa xuất gia công tại chỗ thì khai báo loại hình E56, hàng hóa nhập gia công tại chỗ thì khai báo loại hình E21.

2./ Về hạch toán kế toán và thanh toán giữa các bên:.

- Việc hạch toán kế toán công ty căn cứ vào Luật Kế toán và các chuẩn mực kế toán ban hành theo các Thông tư hiện hành của Bộ Tài chính để thực hiện

- Việc thanh toán căn cứ thoả thuận các bên theo hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công theo các điều khoản của Incoterm phiên bản mới nhất hiện đang áp dụng

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.