Hủy tờ khai

Câu hỏi: 21688:

Chúng tôi là đang cho thuê Kho ngoại quan kèm làm thủ tục khai báo Hải quan cho Cty CP Sợi Việt Phú. Ngày 03-06-19, chúng tôi có trình Chi cục Hải quan Long Bình Tân công văn số 344/ICDLB-KKH (đã truyền lên dịch vụ công trực tuyến) về việc hủy tờ khai C11 số 102662664530 ngày 24/05/2019, ngày hàng đến cửa khẩu là 14/05/2019 và lấy hàng tại Cát Lái, với lý do là Cty CP sợi Việt Phú có gửi Công văn yêu cầu chúng tôi phải làm công văn hủy tờ khai này để có thể điều chỉnh lại Manifest theo yêu cầu của Hải quan quản lý Manifest. Tuy nhiên, Chi cục HQ Long Bình Tân có phản hồi theo điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và điều 11 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi điều 22 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, thì tờ khai trên không thể hủy được, do không có tiêu chí để hủy tờ khai. Do đó để tránh phát sinh chi phí phải lưu giữ hàng tại Cảng cửa khẩu nhập, vậy kính mong có hướng dẫn cho chúng tôi trong trường hợp này

Ngày gửi: 13/06/2019 - Trả lời: 14/06/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH

Địa chỉ: G243 Bùi Văn Hòa, KP7, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

...a.3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

...a.5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.

b) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

c) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

...d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; …”

          - Căn cứ mục 3 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015:

“3. Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung:

3.1. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu

STT

Chỉ tiêu thông tin

1

Tờ khai nhập khẩu

1.1

Mã loại hình

1.2

Mã phân loại hàng hóa

1.3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

1.4

Cơ quan Hải quan

1.5

Mã người nhập khẩu

1.6

Mã đại lý hải quan

2

Tờ khai xuất khẩu

2.1

Mã loại hình

2.2

Mã phân loại hàng hóa

2.3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

2.4

Cơ quan Hải quan

2.5

Mã người xuất khẩu

2.6

Mã đại lý hải quan

3.2. Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung:

1

Mã loại hình

2

Mã phân loại hàng hóa

3

Mã hiệu phương thức vận chuyển

4

Cơ quan Hải quan

5

Mã người nhập khẩu

6

Mã người xuất khẩu

7

Mã đại lý hải quan

8

Số vận đơn

9

Số lượng

10

Tổng trọng lượng hàng (Gross)

11

Phương tiện vận chuyển

12

Ngày hàng đến

13

Địa điểm dỡ hàng

14

Địa điểm xếp hàng

15

Số lượng container

16

Phân loại hình thức hóa đơn

17

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

18

Mã lý do đề nghị BP

19

Mã ngân hàng bảo lãnh

20

Năm phát hành bảo lãnh

21

Ký hiệu chứng từ bảo lãnh

22

Số chứng từ bảo lãnh

Do Công ty không nêu tiêu chí nào phải điều chỉnh của manifes nên chúng tôi không thể hướng dẫn cụ thể trường hợp hủy tờ khai của Công ty. Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để xác định trường hợp của công ty theo các quy định trên để thực hiện hủy tờ khai.

 Ngoài ra, để điều chỉnh các sai sót khi khai báo các thông tin trên tờ khai hải quan, Công ty có thể căn cứ điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về  Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.