Khai báo đính kèm trên Ecus

Câu hỏi: 20953:

việc hồ sơ hải quan cần phải đính kèm lên Ecus theo quy định của Thông tư 39, Công ty chúng tôi đang thực hiện ký tên và đóng mộc Công ty lên hoá đơn xuất khẩu và hoá đơn nhập khẩu (cho trường hợp hoá đơn nhập khẩu không có chữ ký của người bán). Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc ký chứng từ này là không cần thiết vì Công ty đã sử dụng chữ ký số để ký trước khi đính kèm lên Ecus. Vì vậy, kính mong quý hải quan xem xét và hướng dẫn lại việc này.

Ngày gửi: 08/10/2018 - Trả lời: 11/10/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM

Địa chỉ: SỐ 10, ĐƯỜNG 17A, KCN BIÊN HOÀ 2, BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ khoản 2 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế

3. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy hoặc chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp thì người khai hải quan, người nộp thuế có thể nộp bản chính hoặc bản chụp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, thư điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hp pháp của các chứng từ đó. Trường hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và đóng dấu giáp lai toàn bộ văn bản.

7. Khoản 1 Điều 18 được sửa đi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm e khoản 1 như sau:

“a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số)….

Như vậy, việc xác nhận, ký tên, đóng dấu lên chứng từ và khai hồ sơ hải quan cũng như gửi dữ liệu trên hệ thống thực hiện theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.