Khai ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp"

Câu hỏi: 21245:

Công ty được khách hàng nhập khẩu trong KCX Tân Thuận gửi công văn số 1761/HQBH-NV về việc tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa thực xuất trên hệ thống, khi rà soát tờ khai tại phía doanh nghiệp thì công ty thấy như sau: Trường hợp 1: Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, trong phụ lục 2 có hướng dẫn khai ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" trên tờ khai xuất thì khai "#&XKTC", tờ khai nhập khẩu tại chỗ là "#&11 số tờ khai xuất", và doanh nghiệp đã khai đúng như hướng dẫn tại phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC này, đơn cử như tờ khai xuất sô 300376794930 và tờ khai nhập 100444606730, mà vẫn báo treo trên hệ thống. Trường hợp 2: Công văn 7726/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015 có hướng dẫn khai lại ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" đối với tờ khai nhập là "#&NKTC#&11 số tờ khai xuất", Công ty cũng khai như đúng hướng dẫn nhưng vẫn treo tờ khai xuất trên hệ thống, đơn cử như tờ khai xuất 300542734350 và tờ khai nhập 100559587330. Vậy cho chúng tôi hỏi: Trường hợp 1: Hải Quan yêu cầu sửa lại tờ khai nhập đã khai "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" đúng theo phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC phát sinh từ ngày 25/03/2015 đến 24/08/2015 giống như công văn 7726 yêu cầu, như vậy có hợp lý không khi công văn 7726 mới được phát hành ngày 24/08/2015, điều đó khiến doanh nhiệp phải sửa lại rất nhiều tờ khai nhập? Trường hợp 2: Đối với doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp chế xuất, thì trong phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng không hướng dẫn phải khai tiêu chí "số quản lý nội bộ doanh nghiệp", công văn 2970/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2017 mới hướng dẫn khai "#&GCPTQ", vậy những từ khai phát sinh trước công văn 2970 này doanh nghiệp xử lý như thế nào (cụ thể những tờ khai phát sinh từ ngày Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực 25/03/2015 đến công văn 2970 ngày 4/5/2017)?

Ngày gửi: 14/01/2019 - Trả lời: 18/01/2019

Tên doanh nghiệp: Thép Sài Gòn

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2 - Email : cham.tn@sgc.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1/Vướng mắc 1:

            - Căn cứ công văn số 7726/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai báo đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ: 1. Về vướng mắc "Trường hợp tờ khai XNK tại chỗ không thuộc tờ khai hải quan phải xác nhận qua khu vực giám sát, tuy nhiên khi tra cứu tờ khai xác nhận/ chưa xác nhận qua khu vực giám sát trên hệ thống Ecustoms V5 vẫn đưa vào gây nhầm lẫn khó khăn trong việc tra cứu, thống kê":

          Tiêu chí 1.69 tại Phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã hướng dẫn: "Trường hợp nhập khẩu tại chỗ": khai #&số tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu). Ví dụ: #&10001234567; tại tiêu chí 2.58. Trường hợp xuất khẩu tại chỗ ghi #&XKTC; Đối với hướng dẫn tại tiêu chí 1.69 hệ thống không đủ căn cứ để xác định tờ khai nhập khẩu tại chỗ.

          Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp hệ thống để loại bỏ danh sách tờ khai hải quan XNK tại chỗ theo tiêu chí "số quản lý của nội bộ doanh nghiệp" (với tờ khai hải quan NK: #&NKTC, tờ khai XK: #&XKTC). Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp khai báo tiêu chí 1.69 như sau: #&NKTC#& số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng.”

          Như vậy, việc khai báo đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo công văn nêu trên, theo đó doanh nghiệp phải khai báo đúng theo hướng dẫn để phục vụ cho công tác xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát.

          2/Vướng mắc 2:

            - Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

          “Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

          1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

          a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

          b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

          c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”

          - Căn cứ khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy đinh:

            “5. Thủ tục hải quan

          ….a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này..

          ....b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;…”

          Như vậy, trường hợp mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất thì áp dụng loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ và người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai đồng thời phải thực hiện khai báo “số quản lý nội bộ” theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

          - Căn cứ 2970/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Tổng Cục hải quan quy định:

          Để quản lý và theo dõi các tờ khai hải quan thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã nâng cấp Hệ thống Ecustoms V5 loại bỏ các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp nội địa gia công hoặc doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa khỏi chức năng I. Khai thác dữ liệu tập trung/2. Danh sách tờ khai (đủ điều kiện) chưa đưa hàng qua KVGS (batch). Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp khai báo "số quản lý nội bộ doanh nghiệp" (tiêu chí 1.69 và 2.58 điểm 2 Phụ lục 11 Thông tư 38/2015/TT-BTC) như sau: “#&GCPTQ”.

          Như vậy, đối với hàng hóa là xuất nhập khẩu tại chỗ thì công ty phải khai báo số quản lý nội bộ theo quy định. Theo đó trường hợp Công ty chưa khai số quản lý nội bộ thì thực hiện khai báo bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.