loại hình A12 trươc khi được công nhận năng lực sản xuất có được xuất loại hình E62

Câu hỏi: 23543:

Trước khi được công nhận năng lực sản xuất, công ty có nhập nguyên liệu với loại hình A12, vậy xin hỏi công ty có được khai loại hình E62 để xuất khẩu sản phẩm hay không ?

Ngày gửi: 05/04/2021 - Trả lời: 07/04/2021

Tên doanh nghiệp: công ty TNHH Eagle vina

Địa chỉ: Lô số D2-2, Khu Công nghiệp TMTC thuộc KKTCK Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Email : camchi191214@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu).Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khấu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửã khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

Loại hình E62- Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu. Sử dụng trong trường hợp: Xuất sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu (bao gồm trường hợp xuất cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam, xuất sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu gửi khô bảo thuế).

- Căn cứ khoản 48 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính:

48. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

 

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

Đề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn mã loại hình trên và mục đích kinh doanh để thực hiện việc khai báo loại hình xuất khẩu hàng hóa của mình, nếu công ty dùng lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này để đưa vào hoạt động sản xuất xuất khẩu thì khi xuất khẩu sẽ mở loại hình E62.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.