Mã HS

Câu hỏi: 18516:

Công ty nhập khẩu 1 lô hàng nhưng hải quan yêu cầu lấy mẫu đi phân tích, phân loại để áp mã HS. Đó là mặt hàng nguyên vật liệu để sản xuất. Trong thời gian đợi kết quả phân tích, phân loại doanh nghiệp chúng tôi có được phép sản xuất bằng nguyên vật liệu đó rồi đem thành phẩm đi xuất khẩu không? Nếu được phép mang đi xuất khẩu trong thời gian đó, sau khi xuất khẩu có kết quả phân tích phân loại mà mã HS doanh nghiệp áp dụng khai hải quan chưa đúng với kết quả, doanh nghiệp bị phạt hay không và theo hình thức và quy định nào?

Ngày gửi: 15/03/2017 - Trả lời: 17/03/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty toàn cầu LHD

Địa chỉ: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Email : dinhthuong201@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 36 Luật Hải quan 2014 quy định:

Điều 36. Giải phóng hàng hóa

1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;

b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan.

2. Thời hạn xác định số thuế chính thức phải nộp không quá 30 ngày kể từ ngày giải phóng hàng hóa; trường hợp hàng hóa cần phải giám định thì thời hạn này tính từ ngày nhận được kết quả giám định”.

Theo quy định nêu trên, đối với trường hợp hàng hóa cần phải giám định để xác định chính xác số thuế phải nộp thì hàng hóa sẽ được giải phóng hàng.

Hàng hóa nhập khẩu được cơ quan Hải quan giải phóng hàng thì doanh nghiệp được phép đưa vào sản xuất.

Căn cứ Điều 46 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 46. Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định

Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.

Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế không khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định”.

Theo quy định trên, nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp, ngay sau khi nhận được kết quả giám định thì công ty phải thực hiện khai bổ sung ngay trên hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định. Trong trường hợp công ty không khai bổ sung thì sẽ phải chịu tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định. Tuy nhiên công ty phải có cam kết thực hiện các quy định về giám sát, thuế hải quan khi có kết quả giám định để xác định bản chất hàng hoá phục vụ tính thuế trong thời gian chờ kết quả.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn