Mang hàng về bảo quản

Câu hỏi: 22344:

Doanh nghiệp có mở tờ khai có nhiều mục hàng nhưng chỉ có một mục hàng chưa có kết quả kiểm tra chuyên nghành. Còn các mặt hàng đã có kết quả kiểm tra chuyên ngành. Doanh nghiệp làm thủ tục mang hàng về kho bảo quản. Vậy doanh nghiệp muốn hỏi các mặt hàng đã có kết quả kiểm tra chuyên ngành thì có được bán hàng sử dụng không?

Ngày gửi: 12/02/2020 - Trả lời: 13/02/2020

Tên doanh nghiệp: Dongyangnongsan CO., ltd

Địa chỉ: KCN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội - Email : dongyangnongsanhanoi@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 37 Luật Hải quan quy định:

    Điều 37. Thông quan hàng hóa

….4. Đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có đủ điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật…”

 - Căn cứ khoản 3 và 5 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

       Điều 32. Đưa hàng về bảo quản

3. Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm phải được lưu giữ tại cửa khẩu, cảng cạn, kho ngoại quan hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính, trừ những trường hợp sau đây:

c) Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng

5. Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Đối với trường hợp đưa về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan: nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, trừ trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã gửi kết luận kiểm tra cho cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hoặc việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành;

Theo quy định trên, đối với hàng hoá thuộc tờ khai hải quan đã được phê duyệt đưa hàng về bảo quản phải bảo quản nguyên trạng hàng hoá cho đến khi tờ khai được thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được nhập khẩu

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.