Máy móc thiết bị nhập gia công - chuyển mục đích sử dụng

Câu hỏi: 20869:

Vào năm 2012 Công ty có nhập một số máy móc thiết bị từ NewZealand phục vụ cho hợp đồng gia công xuất khẩu, máy móc thiết bị khi nhập đã qua sử dụng còn trên 80%, tuy nhiên tới thời điểm hiện nay một số máy móc đã lỗi thời. Và đối tác muốn cho (tặng) miễn phí cho công ty toàn quyền sử dụng, vậy công ty muốn làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa thì khai theo trị giá nào ? khai theo giá trị ban đầu khi nhập hay trị giá còn lại của máy móc thiết bị tới thời điểm hiện tại (năm 2018)? Máy móc thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công có được tính khấu hao hay không ?

Ngày gửi: 12/09/2018 - Trả lời: 13/09/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Xã Tân Thanh Đông, Củ Chi, Tp, HCM - Email : bao.thhb@gmai.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Về trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:

    “Điều 5:

    1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

    2. Phương pháp xác định: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan…

    Trị giá Hải quan (trị giá tính thuế) của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

    1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

    2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:

    a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;

    b) Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;”

    Theo quy định trên, trường hợp đủ điều kiện xác định trí giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại khoản 3, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ điểm b, khoản 2 điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong một số trường hợp đặc biệt:“2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế:

b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này”.

Như vậy, trị giá khai báo đối với hàng hoá nhập khẩu là máy móc thiết bị gia công, sau đó thay đổi mục đích sử dụng là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng ... như hướng dẫn trên

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.