Mở rộng sản xuất

Câu hỏi: 21592:

Công ty là doanh nghiệp đầu tư 100% vấn nước ngoài. Do nhu cầu Doanh nghiệp mở rộng sản xuất đầu tư mở rộng muốn nhập khẩu thiết bị máy móc của hệ thống sản xuất để tạo tài sản cố định thì doanh nghiệp cần thực hiện như thế nào? vế thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng?

Ngày gửi: 10/05/2019 - Trả lời: 15/05/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM

Địa chỉ: cụm công nghiệp thạnh phú - thiện tân, huyện vĩnh cửu, đồng nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về thuế nhập khẩu:

- Căn cứ khoản 11 điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định:

Điều 16. Miễn thuế

11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng…

- Căn cứ điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 14. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.

4. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này.

- Căn cứ khoản 1 điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 16. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư

“1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 điều 15 và điều 16 Luật Đầu tư gồm:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

c) Dự án có quy mô đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đẩu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng);

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ”.

Công ty đối chiếu các quy định trên để xác định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư thì thực hiện thủ tục thông báo danh mục miễn thuế theo quy định tại điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

- Căn cứ khoản 1 điều 15 Luật đầu tư số 69/2014/QH13 ngày 29/11/2014 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất…”

Như vậy, trường hợp hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu

2./ Về thuế GTGT:

Trên cơ sở quy định tại Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Công ty  tham khảo Phụ lục II (Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được) ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015).

Theo đó, đối chiếu với hàng hoá thực tế Công ty nhập khẩu để xác định có thuộc máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được hay đã sản xuất được làm cơ sở xác định có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn