Nhà thầu phụ có được miễn thuế nhập khẩu

Câu hỏi: 9208:

Công ty là DNCX đang trong quá trình xây dựng nhà máy. Nhà thầu chính của công ty là công ty A (không được cấp phép nhập khẩu) Nhà thầu phụ của công ty là công ty C (được cấp phép nhập khẩu). Hợp đồng công ty ký kết với A có quy định giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế NK, GTGT và thuế TTĐB và có liệt kê danh sách thầu phụ (không liệt kê hàng hóa theo từng nhà thầu phụ). Vậy khi nhà thầu phụ nhập khẩu máy móc cho bên công ty thủ tục hải quan như thế nào? Nhà thầu phụ chỉ dùng hợp đồng giữa công ty và nhà thầu chính, danh sách liệt kê nhà thầu phụ khi làm thủ tục nhập khẩu thì có được miễn thuế không ?

Ngày gửi: 16/12/2015 - Trả lời:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SMC MANUFACTURING ( VIỆT NAM)

Địa chỉ: KCN Long Đức , Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

      Căn cứ điểm b khoản 22 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “b) Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định từ khoản 7 đến khoản 18 Điều này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu;”

.

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “3. Người đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế: tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,…) là người đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp đăng ký Danh mục miễn thuế bản giấy). Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hoá miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, Công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan.”

Như vậy, đối chiếu các quy định dẫn trên, nhà thầu phụ được phép sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan để làm thủ tục hải quan và nhà thầu phụ cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trúng thầu.

Thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn