Nhập loại hình E31

Câu hỏi: 20664:

Cty nhập 2 lô hàng nguyên liệu về và khai theo loại hình E31, nhưng hiện tại chưa thông qua thủ tục kiểm tra cơ sở sản xuất xuất khẩu, liệu chúng tôi có phải hủy 2 tờ khai khai loại hình E31 hay có cách xử lý khác? Công ty có thể nộp thuế cho 2 tờ khai đó, rồi sau này làm thanh khoản hoàn lại thuế có được không?

Ngày gửi: 05/07/2018 - Trả lời: 11/07/2018

Tên doanh nghiệp: SV INTERNATIONAL

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bình Sơn- Long Thành, Đồng Nai. - Email : tuongktvn@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ khoản 57 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

          57. Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          Điều 57. Kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu

          6. Xử lý kết luận kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất

          …d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất thì xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 39 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP;

          - Căn cứ khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

           “11. Điều 22. hủy tờ khai hải quan

          1. Các trường hợp hủy tờ khai

          ...d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

          ...d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.…”

Các chế tài và xử phạt trường hợp công ty không có cơ sở sản xuất thực hiện theo quy định trên và quy định về huỷ tờ khai do khai sai các tiêu chí quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC. Do đó, công ty tham khảo để thực hiện đúng quy định và phù hợp thực tế nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp.

- Căn cứ khoản 1 và điểm c khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phm

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;…”

    Việc hoàn thuế hàng nhập kinh doanh theo quy định trên vẫn quy định cơ sở xác định hoàn thuế là phải có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

    Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.