Nhập máy móc cũ theo hình thức góp vốn

Câu hỏi: 22483:

DN 100% vốn đầu tư nước ngoài (không phải chế xuất) nằm trong KCN thuộc địa bàn được ưu đãi đầu tư, nhập khẩu máy móc cũ theo hình thức góp vốn (được nêu trong giấy phép đầu tư) thì vẫn phải thực hiện giám định máy móc thiết bị cũ theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN đúng không?. Ở Nhật có một Công ty giám định (Cty NKKK) được Bộ KHCN chỉ định theo QĐ số 2575/QĐ-BKHCN ngày 6/9/2019; trước khi tiến hành nhập máy móc cũ, Công ty tôi có thể yêu cầu Công ty NKKK giám định và nếu đạt tiêu chuẩn, họ sẽ phát hành chứng thư giám định để chúng tôi upload chứng thư lên khi khai báo Nhập khẩu máy móc cũ đó được không? Có được cơ quan Hải quan chấp nhận?

Ngày gửi: 24/03/2020 - Trả lời: 30/03/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mabichi

Địa chỉ: Đà Nẵng - Email : thanhnhanvn91@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do Công ty không nêu cụ thể máy móc thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu nên chúng tôi không thể tư vấn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng và tổ chức giám định được chỉ định thực hiện theo quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Căn cứ Điều 1, khoản 1 Điều 11 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập khu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2. Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Quá cảnh; trung chuyển hàng hóa;

b) Kinh doanh chuyển khẩu;

c) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất;

d) Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Điều 15 và tạm xuất, tái nhập quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư);

đ) Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với thương nhân nước ngoài;

e) Mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất bán tài sản thanh lý vào nội địa;

g) Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;

h) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được; phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

i) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

k) Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà các bộ, cơ quan ngang bộ đã có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.

Điều 11. Hồ sơ, trình tự thủ tục chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện việc chỉ định, thừa nhận theo thỏa thuận thừa nhận song phương hoặc đa phương các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, công bố công khai danh sách các tổ chức giám định đã được chỉ định, thừa nhận trên Cng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để doanh nghiệp biết, lựa chọn sử dụng.

 Đề nghị Công ty tham khảo các quy định nêu trên cùng thực tế hàng hóa nhập khẩu cùa mình để thực hiện, cơ quan Hải quan chấp nhận các kết quả chứng nhận hợp lệ của các tổ chức giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng của các tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định và thừa nhận khi khai báo thủ tục nhập khẩu đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

  Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.