Nợ lệ phí có bị phạt

Câu hỏi: 15172: Công ty nợ lệ phí tờ khai 20.000đ thì có bị cưỡng chế không ?Công ty được nợ lệ phí tờ khai bao lâu? hay bao nhiêu tờ khai?Và sẽ đóng lệ phí này tại ngân hàng nào?

Ngày gửi: 06/03/2015 - Trả lời: 06/03/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mai khanh nguyễn

Địa chỉ: HCM - Email : maikhanhnguyen90@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm 2 Công văn 14171/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2014 của Tổng cục Hải quan quy định: 2. Không áp dụng biện pháp cưỡng chế, được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành, coi là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với việc kiểm tra hải quan nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan.”

Căn cứ điểm 1, 2 Công văn 9297/BTC-TCHQ ngày 18/07/2013 của Bộ Tài chính quy định: 1. Về việc áp dụng thời hạn ân hạn thuế và quản lý rủi ro trong việc kiểm tra hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 92 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH12; Khoản 5 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về hải quan và không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (không tính đến việc nợ lệ phí hải quan). Do đó, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra trường hợp doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan thì không thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và được áp dụng thời hạn nộp thuế nếu đáp ứng quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và khoản 5 Điều 3; Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 đồng thời được xem là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với việc kiểm tra hải quan.

2. Việc áp dụng hình thức nộp lệ phí.

Căn cứ điểm d, khoản 1 Điều 4 Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, thì người khai hải quan điện tử: "Được lựa chọn hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức (nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng". Theo đó, việc nộp lệ phí hải quan đối với trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử được thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp người khai hải quan chọn thực hiện nộp lệ phí theo tháng:

- Người khai hải quan phải đăng ký trước với cơ quan hải quan hình thức nộp lệ phí theo tháng.

- Việc thu, nộp lệ phí thực hiện theo quy định tại Điểm 5 biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính.

2.2. Trường hợp người khai hải quan không thực hiện hình thức nộp lệ phí theo tháng (chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu không thường xuyên): cán bộ hải quan in thông báo lệ phí hải quan theo từng lần để người khai hải quan nộp theo từng lần phát sinh. Việc quản lý, theo dõi nợ lệ phí (nếu phát sinh) được thực hiện trên hệ thống KTT559.”

Đề nghị Công ty tham khảo và thực hiện theo quy định.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn