Phạt chậm nộp thuế

Câu hỏi: 15572: Công ty chuyên sản xuất xuất khẩu cần tư vấn các nôi dung sau: 1/ Công ty có nợ khoản thuế VAT quá hạn 275 trước ngày 01.04.2015, ngày 10.05.2015 Công ty đã nộp thuế VAT quá  hạn này. Trường hợp này Công ty có phải tính phạt chậm nộp cho số tiền thuế VAT quá hạn 275 đã nộp không? Mức phạt chậm nộp bao nhiêu?  2/ Công ty làm hồ sơ thanh khoản theo thông tư 128, hiện nay các hồ sơ này chưa giải quyết hoàn thuế và không thu thuế do công ty còn nợ chứng từ thanh toán. Công ty xin hỏi trường hợp này có phải cung cấp đủ các chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu nữa hay không ?

Ngày gửi: 18/05/2015 - Trả lời: 22/05/2015

Tên doanh nghiệp: SAScoat VIETNAM

Địa chỉ: Lot 2/10 Phan Thiet Industrial Park, Phan Thiet, Vietnam - Email : Trang.Pham@sascoat.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “d) Xử lý thuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế:

d.1) Người nộp thuế chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư này.

Trường hợp đã nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, người nộp thuế được hoàn lại tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư này;”

Đề nghị công ty đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện.

Đối với các hồ sơ thanh khoản theo Thông tư 128/2013/TT-BTC Công ty đã nộp cho cơ quan Hải quan nhưng chưa ra Quyết định hoàn thuế, không thu do công ty còn nợ chứng từ thanh toán của các tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu. Đề nghị Công ty cung cấp đủ các chứng từ thanh toán để cơ quan Hải quan xem xét ra Quyết định hoàn thuế, không thu.

 Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn