Phế thải ( vải vụn từ nhà cắt, phụ liệu hỏng hóc từ sản xuất) xử lý như thế nào

Câu hỏi: 22026:

công ty chuyên gia công xuất khẩu hàng may mặc nước ngoài. Do không đáp ứng được sản lượng xuất khẩu theo lịch xuất của khách, công ty có mang hàng đi gia công tại 1 số doanh nghiệp trong nước. Khi đi gia công chúng tôi có cung cấp định mức và 1-3% tiêu hao NPL để cho đơn vị gia công sản xuất. Sau khi sản xuất xong thì đơn vị gia công đã giao lại thành phẩm cho chúng tôi và thông báo đã sử dụng hết chỗ % tiêu hao nguyên vật liệu (quyết toán NPL=0). Vậy có phải thu gom lại phế thải (vải vụn từ nhà cắt, phụ liệu hỏng hóc từ sản xuất) từ đơn vị gia công hay không? Nếu có thì sau khi thu gom phải xử lý như thế nào? Và phế thải (vải vụn, tem nhãn rách, cúc, khoá hỏng) nằm trong % tiêu hao NPL tại nhà máy của công ty KD Sport thì phải xử lý như thế nào?

Ngày gửi: 05/10/2019 - Trả lời: 08/10/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KD Sports

Địa chỉ: Nam Định - Email : nguyenhuyen@e-tov.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về chính sách hàng hoá:

- Căn cứ điều 39 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định:

Điều 39. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:

7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.

- Căn cứ khoản 42 điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

42. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

Trường hợp giao gia công hay sử dụng tại chính công ty phải có chứng từ, hồ sơ theo dõi phù hợp với việc hạch toán kế toán làm cơ sơ báo cáo hay giải trình khi có kiểm tra báo cáo quyết toán của cơ quan Hải quan

Như vậy, công ty căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định trên để xử lý phế liệu phế thải đúng quy định.

2./ Về chính sách thuế:

- Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

 4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.”

Trừ trường hợp tiêu thụ trong nước hay biếu, tặng tại Việt Nam trên số phế liệu, phế phẩm nêu trên phải nộp thuế; các trường hợp tiêu huỷ, tái xuất, chuyển sang hợp đồng khác (nếu có) thực hiện theo khoản 42 điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (Điều 64 được sửa đổi, bổ sung) nêu trên

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn