Shipping mark

Câu hỏi: 17407:

Chúng tôi có nhập mặt hàng nội thất về Việt Nam, nhưng không rõ về quy định về các thông tin cần thể hiện shipping mark. Xin cho hỏi: Xin Shipping Mark cần thể hiện bằng tiếng anh hay tiếng việt / và cần thể hiện những thông tin nào?

Ngày gửi: 26/07/2016 - Trả lời: 27/07/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM-DV Quốc tế Biển Xanh

Địa chỉ: No 223 Huynh Van Banh Street, Ward 12, Phu Nhuan District - Email : trangiaqui@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 3 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. "Nhãn hàng hoá" là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá.

.....5. "Bao bì thương phẩm của hàng hoá" là bao bì chứa đựng hàng hoá và lưu thông cùng với hàng hoá.”

- Căn cứ Điều 6 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định:

Điều 6. Vị trí nhãn hàng hoá

1. Nhãn hàng hoá phải được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hoá.

2. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.  

3. Trường hợp không thể thể hiện tất cả nội dung bắt buộc trên nhãn thì:

a) Các nội dung: tên hàng hoá; tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; định lượng; ngày sản xuất; hạn sử dụng; xuất xứ hàng hoá phải được ghi trên nhãn hàng hoá;

b) Những nội dung bắt buộc khác phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hoá và trên nhãn hàng hoá phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó”.

Đối chiếu quy định trên về nhãn hàng hoá, việc thể hiện Shipping Mark là theo thoả thuận các bên mà không có quy định cụ thể trong hệ thống văn bản pháp quy.

Ngoài việc thoả thuận các bên, Shipping Mark thường thể hiện tên hàng, số thứ tự của kiện, trọng lượng kiện, ký mã hiệu riêng của hàng hoá hay nhà sản xuất, các chỉ dẫn địa lý hàng hoá được sản xuất, lưu ý về sắp xếp hàng hoá,…

Đề nghị Công ty đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn