Tạm nhập tái xuất thiết bị đã qua sử dụng

Câu hỏi: 22030:

Công ty mượn một số thiết bị đã qua sử dụng từ công ty mẹ để quan trắc môi trường, sau khi đo đạc xong sẽ tái xuất ra nước ngoài. Khi các chuyên gia từ công ty mẹ khi sang quan trắc sẽ xách tay các thiết bị này sang. Chúng tôi dự định sẽ mở tờ khai tạm nhập tái xuất đối với hàng hand carry. Các thiết bị của chúng tôi không thuộc danh mục hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Vậy khi nhập khẩu công ty chúng tôi có cần cung cấp chứng thư giám định hoặc chứng nhận sản xuất theo quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-CP hay không?

Ngày gửi: 04/10/2019 - Trả lời: 09/10/2019

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: Bắc Ninh - Email : hangnt95.neu@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau đây:

d) Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Điều 15 và tạm xuất, tái nhập quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư);”.

- Căn cứ điểm khoản 1 mục c Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 15. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam theo các quy định sau:

...c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.