Thời hạn hiệu lực kết quả phân loại hàng hoá XNK

Câu hỏi: 16368:

Kính gởi bộ phân tư vấn, Xin cho hỏi thời hạn hiệu lực của kết quả phân loại hàng hoá XNK? (thời hạn sử dụng trong vòng bao lâu). Trân trọng cảm ơn. Thanh Quý.

Ngày gửi: 20/12/2015 - Trả lời: 22/12/2015

Tên doanh nghiệp: Integration Point - malaysia

Địa chỉ: pinnacle building, sunway, KL, Malaysia - Email : stephanie.do@integrationpoint.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: “g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;”

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.