Thời hạn hủy phế liệu

Câu hỏi: 17017:

chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, nhà xưởng đặt tại KCN Long Thành, chuyên gia công các sản phẩm bằng da như: giỏ xách, quai, ví da
1/ Chúng tôi nhập dao cắt da lưỡi dao bằng thép từ nước ngoài và nội địa, loại hình nhập khẩu A12, qua nhiều năm nay, số lượng dao đã mòn không thể sử dụng được nữa tồn kho khá nhiều nay chúng tôi muốn giao cho đơn vị có chức năng xử lí phế liệu để tiêu hủy tại Việt Nam. Vậy, chúng tôi có phải tiến hành làm thủ tục khai báo hải quan không?
2/ Về phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức theo khoản 1 điều 64 thông tư 38 qui định:" 1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này..." & điểm d khoản 3: " Tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam:
d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường"
Theo qui định trên, chúng tôi có thể cho tiêu hủy phế liệu hàng tháng hoặc hàng quý được không? Hay phải chờ đến khi đóng hợp đồng gia công chúng tôi mới thực hiện việc tiêu hủy phế liệu? (Do lượng phế liệu lưu giữ lâu ảnh hưởng đến môi trường làm việc và gây mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy)

Ngày gửi: 20/05/2016 - Trả lời: 20/05/2016

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH ARMAPEX

Địa chỉ: Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, H. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  1./ Về khai báo hải quan khi giao xử lý phế liệu :

          - Căn cứ Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc tiêu hủy nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu:

Điều 75.  Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

 …5. Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng.”

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp phế liệu, phế phẩm thuộc loại hình A12 giao cho đơn vị xử lý tiêu huỷ thì Công ty phải khai báo làm thủ tục vì hàng hoá này vẫn còn giá trị thương mại trừ (trường hợp trước đây khi nhập khẩu đã nộp đầy đủ các loại thuế). Đồng thời, có văn bản gửi Chi cục Hải quan quản lý để theo dõi, giám sát.

2./  Thời gian huỷ phế liệu, phế phẩm:

- Căn cứ Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định như sau:

 “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

          1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực:…

…3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác cùng hoặc khác đối tác nhận, đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực, thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này;

d) Tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam:

d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;…”.

Theo các quy định tại khoản 1 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC trên quy định việc xử lý phế liệu, phế phẩm theo các hình thức xử lý khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực. Trường hợp có nhu cầu tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty có thể có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu để được hướng dẫn.

Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn