Thông tư 18/2016/QĐ-TTg và 31/2015/TT-BTTTT

Câu hỏi: 19646:

Chúng tôi đang nghiên cứu Quyết định 18/2016/QĐ-TTg, quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Quyết định 18 nêu trên có phải là danh mục mã HS quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BTTTT? Chúng tôi không thấy Quyết định 18 đề cập đến Thông tư 31. Chúng tôi rất cần mã HS để biết được hàng của chúng tôi có được phép nhập khẩu hay không.

Ngày gửi: 11/10/2017 - Trả lời: 12/10/2017

Tên doanh nghiệp: Integration Point Malaysia Sdn Bhd

Địa chỉ: Company: IntegrationPoint, Level 15, The Pinnacle Building, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, - Email : stephanie.kha@outlook.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 1 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng chính phủ quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định các trường hợp, điều kiện, tiêu chí, thủ tục xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Danh mục cấm nhập khẩu) theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”.

Căn cứ điểm h phần II (hàng hoá cấm nhập khẩu) Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP thì đối với “Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng”,  Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục cụ thể và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/N-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Theo đó, Thông tư này đã ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại phụ lục số 01 kèm theo.

Như vậy, hàng hoá thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2016/QĐ-TTg là các hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được phép nhập khẩu trong 01 số trường hợp theo thẩm quyền Chính phủ đã quy định

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.