Thủ tục gửi mẫu đi phân tích, giám định mã số hàng hóa ( DNCX)

Câu hỏi: 17019:

Công ty là DNCX tại Hà Nam. Năm 2015 DN có nhập nguyên liệu gỗ dùng mã hs A. Hiện tại, Chi cục hải quan có bổ nhiệm nhân sự mới có phản hồi là DN sử dụng mã hs A là không hợp lý , yêu cầu DN sử dụng mã HS B và khai sửa lại toàn bộ mã hs cho các lô hàng đã khai báo mã A. Nếu cả DN và HQ không thống nhất được một mã HS chung thì sẽ phải gửi mẫu đi phân tích, phân loại mã số hàng hóa. Vậy DN xin được hỏi, trường hợp này ai sẽ là người lập hồ sơ gửi đi phân tích phân loại? công chức hải quan hay DN? Hồ sơ gồm những gì? gửi tới cơ quan có thẩm quyển nào? DN cần tìm hiểu thông tư nghị định nào?

Ngày gửi: 20/05/2016 - Trả lời: 23/05/2016

Tên doanh nghiệp: Hà Nam

Địa chỉ: Hà Nam - Email : Hà Nam

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2016 của Chính phủ quy định:

 “Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

1. Trường hợp người khai hải quan nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan của hàng hóa thì thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan hải quan và xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc quy định của pháp luật liên quan.

Trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan.

2. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật”.

- Căn cứ khoản 4, Điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính:

“4. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại hàng hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì thực hiện khiếu nại theo Luật khiếu nại hoặc trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2016 của Chính phủ”.

- Căn cứ nội dung Điều 15 Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 của Tổng cục Hải quan:

Điều 15: Xử lý khiếu nại kết quả phân tích:

Trường hợp Tổng cục Hải quan ra Thông báo kết quả phân loại trên cơ sở kết quả phân tích nhưng người hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị tách mẫu lưu để gửi giám định thì:

1. Đơn vị phân tích trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với người khai hải quan về kết quả phân tích. Nếu người khai hải quan vẫn không đồng ý thì đơn vị phân tích tách một phần mẫu đang trong thời hạn lưu để người khai hải quan trưng cầu giám định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 14/2015/TT-BTC

2. Nếu đơn vị phân tích không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp thì đơn vị phân tích lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện tái giám định và báo cáo kết quả tái giám định lên Tổng cục Hải quan để xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ”.

Do đó, đề nghị công ty liê nhệ với Chi cục Hải quan để thống nhất việc xử lý phân loại hàng hoá. Trên cơ sở Chi cục sẽ thống nhất việc lấy mẫu, lập hồ sơ  và cùng công ty Chi cục lựa chọn cơ quan giám định trong các trường hợp trên. Việc lựa chọn cơ quan giám định nào thì thực hiện theo quy định từng trường hợp cụ thể nêu trên

Đề nghị công ty tham khảo nội dung các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn