Xử lý vi phạm

Câu hỏi: 21858:

Công ty thực hiện nhập nguyên liệu về sản xuất và lấy mẫu đi giám định theo yêu cầu, bây giờ đã có kết quả phân tích thì HS có thay đổi và tăng thuế. Có xảy ra trường hợp như sau: 1/Có 1 vài tờ khai chờ theo tờ khai lấy mẫu nhưng đã được thông quan khi chưa có kết quả; 2/Có 1 vài tờ khai khác nhập trước tờ khai lấy mẫu nhưng không lấy mẫu cũng được thông quan và những tờ khai này đã qua hơn 60 ngày thông quan. Bây giờ công ty nhận được kết quả giám định đã và đang thực hiện khai bổ sung cho những tờ khai đã thông quan trên và nộp bổ sung thuế nếu có. Tuy nhiên cty lại bị phạt hành chính 10% trong cả 2 trường hợp trên. Công ty thấy không hợp lý về quyết định phạt này vì: 1/ Tờ khai được cán bộ hải quan thông quan khi chưa có kết quả 2/ Những tờ khai nhập trước đây nhưng lại không lấy mẫu và cũng được thông quan. Trong cả 2 trường hơp trên công ty không cố tình khai sai và vì do kết quả giám định rất lâu mới có đồng thời tờ khai được hải quan chủ động thông quan hoặc không lấy mẫu trước đó.

Ngày gửi: 07/08/2019 - Trả lời: 09/08/2019

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH LOTTE ADVANCED MATERIALS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phân KCN Nhơn Trạch 6A, KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Việc khai bổ sung:

- Căn cứ khoản 9 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kim dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc thông quan trên cơ sở khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật của công ty theo quy định tại Luật Hải quan năm 2015. Trường hợp sau khi đã có kết quả phân loại mới xác định đúng bản chất hàng hoá làm cơ sở áp HS và tính thuế, công ty thực hiện khai bổ sung, nộp thuế theo quy định trên.

Trường hợp khai bổ sung quá hạn và tuỳ theo mức độ, hành vi vi phạm mà Chi cục Hải quan xem xét xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

2./ Việc áp dụng kết quả phân loại và áp dụng thuế suất hàng nhập khẩu:

- Căn cứ khoản 3, khoản 4 điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 11. Thông báo kết quả phân loại

...3. Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là sơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hoá; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan

4. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại hàng hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì thực hiện khiếu nại theo Luật khiếu nại hoặc trưng cầu giám định theo quy định tại điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ”.

- Căn cứ điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

1. Trường hợp người khai hải quan nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan của hàng hóa thì thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan hải quan và xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc quy định của pháp luật liên quan.

Trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan.

2. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, hàng hóa của công ty đã được Cục kiểm định Hải quan thông báo kết quả phân tích phân loại trên cơ sở mẫu hàng hoá yêu cầu phân tích và hồ sơ tài liệu liên quan đến hàng hoá. Do đó, kết quả phân tích phân loại của Cục Kiểm định Hải quan là cơ sở pháp lý để áp dụng mức thuế suất, thuế nhập khẩu, GTGT. Trường hợp công ty không đồng ý theo kết quả phân tích phân loại của Cục Kiểm định Hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hoá. Trường hợp công ty quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan.

- Căn cứ khoản 2 điều 5 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Sử dụng kết quả phân loại

...2. Kết quả phân loại hàng hoá được sử dụng để áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.

Theo quy định trên, kết quả phân loại của Cục Kiểm định hải quan được sử dụng để áp dụng mức thuế đối với hàng hoá có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai. Theo đó, công ty phải khai bổ sung và nộp thuế cho các lô hàng theo kết quả phân loại của Cục Kiểm định Hải quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn