Thủ tục Xuất khẩu Phim chụp X Quang công nghiệp đã qua sử dụng

Câu hỏi: 20677:

chúng tôi muốn xuất bán 1 lượng Phim chụp X-Quang công nghiệp đã qua sử dung và hết hạn lưu trữ (cái này được NK về dung chụp X_quang để phát hiện lỗi hàn của sắt thép). Công ty 100% vốn FDI có đủ điều kiện để xuất bán số lượng phim trên không?  Phim đã qua sử dung này được gọi là phế liệu có đúng không ? và áp mã HS nào ?

Ngày gửi: 10/07/2018 - Trả lời: 13/07/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CNN Doosan Việt Nam

Địa chỉ: KKT Dung Quất, Xã Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi - Email : mai.luuthi@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 16 Điều 13 Luật Thuế Bảo vệ môi trường Số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 hướng dẫn như sau:

          “16. Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 3 và 4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương:

      “Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

     …2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Danh mục hàng hóa và lộ trình do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan….

     Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

     1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.

     2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

     3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

      4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan”

 Do đó, việc xuất khẩu phế liệu như đã nêu không thuộc danh mục cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điểu kiện sẽ được thực hiện theo quy định trên

 - Về HS, công ty tham khảo Phụ lục I kèm Nghị định 125/2018/NĐ-CP về ban hành Danh mục theo Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam. Nếu không có trong Danh mục Phụ lục I, việc áp mã HS căn cứ vào Phụ lục II kèm Nghị định 125/2018/NĐ-CP, phân nhóm 3701, 3702 và 3704, 3705...tuỳ theo thực tế hàng xuất khẩu  

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

  Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn