Thuế bảo vệ môi trường

Câu hỏi: 19490:

Công ty là doanh nghiệp FDI nhận gia công hàng may mặc cho thương nhân nước ngoài. Mặt hàng Túi ni lông bên em nhập khẩu tại chỗ tại Việt nam theo chỉ định của bên thuê gia công để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu ra nước ngoài. 1. Trong trường hợp này có phải nộp thuế bảo vệ môi trường cho phần tỉ lệ hao hụt của túi ni lông theo hợp đồng gia công không? 2. Khi kết thúc hợp đồng gia công, bên em có tiêu hủy số nguyên liệu dư thừa, phế liệu...(trong đó có cả túi ni lông) thì có phải nộp thuế môi trường cho lượng túi ni lông tiêu hủy này không? 3. Khi kết thúc hợp đồng gia công, bên em chuyển tiêu thụ nội địa lượng túi ni lông dư thừa không quá 3% tổng lượng nhập khẩu thì có phải nộp thuế môi trường không? 4. Lượng phế liệu là mặt hàng túi ni lông khi bên bán nội địa cho bên xử lí rác thải thì có phải nộp thuế môi trường không?

Ngày gửi: 12/09/2017 - Trả lời: 13/09/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tiếp Vận Dasuka

Địa chỉ: Cầu Ngà, Vân Dương, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh - Email : loannt@dasuka.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điều 5 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 5. Bổ sung thêm điểm 2.4 vào khoản 2 Điều 7 như sau:

“2.4. Hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được sản xuất trong nước hoặc trong khu phi thuế quan và bán ra giữa trong nước và khu phi thuế quan, trong khu phi thuế quan, giữa các khu phi thuế quan với nhau và xuất nhập khẩu tại chỗ (trong lãnh thổ Việt Nam) (trừ bao bì được sản xuất để đóng gói sản phẩm theo quy định tại tiết a2 và a3 điểm a Điều 1 Thông tư này) thì cơ sở sản xuất hàng hoá phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

Việc xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để tính thuế bảo vệ môi trường là khi hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.”

Căn cứ tiết a.2 và a.3 điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A tự sản xuất hoặc nhập khẩu 100 kg bao bì (túi ni lông) để đóng gói sản phẩm giầy (sản phẩm giầy do doanh nghiệp A sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói) thì 100 kg bao bì nêu trên không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường.

Bao bì mà người sản xuất hoặc người nhập khẩu đã có cam kết hoặc khai báo tại khâu nhập khẩu để đóng gói sản phẩm, nhưng sau đó không sử dụng để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Ví dụ 2: Doanh nghiệp A tự sản xuất hoặc nhập khẩu 100 kg bao bì (túi ni lông), doanh nghiệp A đã có cam kết hoặc khai báo tại khâu nhập khẩu để đóng gói sản phẩm giầy (sản phẩm giầy do doanh nghiệp A sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói), nếu doanh nghiệp A chỉ sử dụng 20 kg bao bì để đóng gói sản phẩm giầy và đã sử dụng 30kg bao bì để trao đổi, 40kg bao bì để tiêu dùng nội bộ, 10kg bao bì để tặng cho thì doanh nghiệp A phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 80 kg bao bì đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

a3) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp B mua trực tiếp của doanh nghiệp A (là người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì) 200 kg bao bì để đóng gói sản phẩm áo sơ mi (sản phẩm áo sơ mi do doanh nghiệp B sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói) thì 200 kg bao bì nêu trên không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường.

Bao bì mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm (đã có cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm) mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho hoặc bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thì người mua bao bì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Ví dụ 4: Doanh nghiệp B mua trực tiếp của doanh nghiệp A (là người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì) 200 kg bao bì để đóng gói sản phẩm (đã có cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm), sản phẩm giầy do doanh nghiệp B sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói thì nếu doanh nghiệp B chỉ sử dụng 50 kg bao bì để đóng gói sản phẩm giầy và đã sử dụng 20kg bao bì để trao đổi, 30kg bao bì để tiêu dùng nội bộ, 40kg bao bì để tặng cho, 60kg bao bì bán cho doanh nghiệp C thì doanh nghiệp B phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với 150 kg bao bì đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, bán cho Doanh nghiệp C bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 11897/BTC-CST ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính thì: “Trường hợp túi ni lông mà người nhập khẩu đã có khai báo về việc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho (riêng túi ni lông nằm trong tỉ lệ hao hụt đã đăng ký hoặc không đăng ký định mức với cơ quan hải quan như bị rách, thủng, nhàu nát… trong quá trình sản xuất - không phân biệt là sau đó số lượng túi ni lông này được bán, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, tiêu hủy thì được xác định là số lượng túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết) thì người nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết đó và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Theo đó, khi tiêu huỷ túi ni lông, tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa công ty phải nộp thuế bảo vệ môi trường do không được sử dụng hoặc sử dụng không hết để xuất khẩu (trừ trường hợp nhập khẩu hay mua lại của cơ sở sản xuất bao bì đã kê khai, nộp đủ thuế bảo vệ môi trường từ trước).

Ngài ra, trường hợp công ty nhập khẩu hay mua lại túi ni lông theo quy định tại tiết a2 và tiết a3 điểm a điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC thì khi tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ, tiêu dùng nội bộ, cho tặng vẫn phải đóng thuế bảo vệ môi trường.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.