Nhập máy móc thiết bị

Câu hỏi: 21872:

Công ty là DN KCN (không phải chế xuất) có nhu cầu mua lại máy móc ngành may đã qua sử dụng từ doanh nghiệp nội địa, theo công văn 3517/BKHCN-ĐTG ngày 19/08/2016 của Bộ Khoa học công nghệ gửi Tổng Cục HQ thì doanh nghiệp trong nước nhập máy móc đã qua sử dụng thì KHÔNG thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Hiện nay, Thông tư 23 đã hết hiệu lực thay thế bằng Thông tư 18. Vậy việc nhập máy móc từ doanh nghiệp trong nước vẫn KHÔNG thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 18 như chuyển tiếp từ Thông tư 23 đúng hay không?

Ngày gửi: 12/08/2019 - Trả lời: 14/08/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH STRONG VINA

Địa chỉ: Bình Dương - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập khu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Căn cứ quy định nêu trên, phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Trường hợp hàng hoá mua trong nội địa như công ty nêu không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.