Tình hợp lệ của C/O form E

Câu hỏi: 20559:

Công ty DOMESCO (A) ký hợp đồng với Công ty B (Trung Quốc), Công ty C (Trung Quốc) là người phát hành Invoice, P/L, B/L cũng là người đứng tên xuất khẩu trên C/O form E. Xin hỏi: - C/O như vậy có hợp lệ không – C/O có được xem là bên thứ 3 phát hành Invoice không? - Người xuất khẩu ô số 1 trên C/O form E có phải đúng người Seller trên hợp đồng?

Ngày gửi: 08/06/2018 - Trả lời: 13/06/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty DOMESCO

Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp - Email : manlm@domesco.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định:

Cơ quan Hải quan bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục 1 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM. Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia hiệp đinh; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.

- Tại công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơn bên thứ ba trong ACFTA có hướng dẫn như sau:

“Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.”.

- Căn cứ hướng dẫn tại mục số 10, mặt sau phần “overleaf note” của C/O mẫu E và điểm d, mục 14 phần hướng dẫn kê khai tại ô số 13 C/O mẫu E theo phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định:

“Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ 3 theo quy định tại Điều 23, phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty A (Việt Nam), ký hợp đồng với Công ty B (Trung Quốc), theo thông lệ thương mại thì Công ty B (bên bán hàng) phải là người phát hành hóa đơn thương mại và ô số 1 trên C/O do Công ty C (nhà sản xuất đứng tên) thì trường hợp này hóa đơn do Công ty B phát hành là “hóa đơn bên thứ ba” theo cách hiểu tại các văn bản dẫn trên.

Trường hợp Công ty nêu, Công ty DOMESCO (A) ký hợp đồng với Công ty B (Trung Quốc), Công ty C (Trung Quốc) là người phát hành Invoice, P/L, B/L cũng là người đứng tên xuất khẩu trên C/O form E. Tuy nhiên, Công ty không nêu rõ hóa đơn Công ty C phát hành cho Công ty A hay phát hành cho Công ty B.

Do nội dung câu hỏi Công ty chưa rõ ràng, để trả lời chính xác nêu cần có hồ sơ cụ thể, Công ty có thể cung cấp hồ sơ cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xem xét hồ sơ với trường hợp là phát hành “hóa đơn bên thứ ba” và hướng dẫn cụ thể cho Công ty.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

     Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.