Trị giá tính thuế hàng bảo hành

Câu hỏi: 15137: Công ty tạm xuất hàng sửa chữa còn bảo hành, khi tái nhập thì không phải thanh toán, Vậy khai báo trị giá tính thuế như thế nào?

Ngày gửi: 25/02/2015 - Trả lời: 25/02/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH COSMOS INDUSTRIAL CO., LTD

Địa chỉ: Khai Quang Zone, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province - Email : danghongvan.ftu@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định:Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, khi nhập khẩu về Việt nam thuộc đối tượng chịu thuế, thì trị giá tính thuế là chi phí sửa chữa thực trả theo hợp đồng ký kết với phía nước ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp pháp, liên quan đến việc sửa chữa hàng hoá.

Nếu hàng hoá Công ty tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa nếu còn trong thời hạn bảo hành và giữa Công ty và đối tác có thoả thuận bằng văn bản là không phải thanh toán phí sửa chữa thì khi tái nhập trị giá tính thuế của hàng hoá là không đồng (0đồng).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn