Thay đổi điều khoản thương mai trên hóa đơn

Câu hỏi: 20769:

chúng tôi đang nhập 1 lô hàng thiết bị theo diện đầu tư của Bộ Công Thương, thuế nhập khẩu 0%. Công ty có ký hợp đồng với bên bán theo điều khoản CIF. Tuy nhiên, sau khi thương lượng, bên bán đã đồng ý hỗ trợ phần vận chuyển nội địa và đồng ý ký phụ lục thay đổi điều khoản CIF sang DAP, nhưng không thay đổi về giá. Vậy, cho Công ty hỏi có vướng mắc gì cho việc làm thủ tục hải quan với phụ lục thay đổi điều khoản DAP mà vẫn giữ nguyên giá theo điều khoản CIF không, trị giá tính thuế có ảnh hưởng không ?

Ngày gửi: 07/08/2018 - Trả lời: 10/08/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty Thăng Long

Địa chỉ: 212 Phùng Hưng Hà Đông Hà Nội - Email : nguyenanh71088@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Về trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:

    “Điều 5:

    1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

    2. Phương pháp xác định: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan…

    Trị giá Hải quan (trị giá tính thuế) của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

    1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

    2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:

    a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;

    b) Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;”

    Theo quy định trên, trường hợp đủ điều kiện xác định trí giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại khoản 3, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện việc khai báo trị giá đúng trị giá thanh toán theo diều khoản giao hành trên hợp đồng/phụ kiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.