XUẤT TRẢ NGUYÊN LIỆU NHẬP TỪ KNQ RA NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi: 21193:

cty A là DN chế xuất nhập nguyên liệu loại hình E11 của cty B ( cty B là cty nội địa VN) hàng nhận từ KNQ, nguyên liệu nhận về bị lỗi, bây giờ cty A muốn xuất trả B đưa hàng vào KNQ có được không? hoặc xuất trả ra nước ngoài theo chỉ định của cty B có được không?

Ngày gửi: 18/12/2018 - Trả lời: 26/12/2018

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH TRancy Logistics VIệt Nam

Địa chỉ: ICD Hải Dương, Quốc lộ 5, TP Hải Dương - Email : ngoduyen@trancy.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:      

          “1. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”

            - Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT quy định:

            Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ điểm b khoản 1 điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định:

21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc tái xuất hàng lỗi. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.